logo pkn

PROTESTANTSE GEMEENTE GROLLOO/SCHOONLOO


ANBI gegevens Protestantse Kerk Grolloo-Schoonloo

 

Algemeen over ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2016 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen transparant online zijn: Voor iedereen moet te controleren zijn wat doel en beleid is van deze instellingen, wie de bestuursleden zijn en hoe zij worden beloond. Ook moet de jaarrekening online worden gepubliceerd.
De ANBI-status van de Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo houdt in dat bijdragen en giften aan de Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo voor de inkomstenbelasting mogen worden afgetrokken.

 

A.  Algemene gegevens


 

Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Grolloo/Schoonloo
Telefoonnummer: 0592 501582
RSIN/Fiscaal nummer: 824128722
Website adres: www.grolloo.com/onze-kerk.html
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres van de kerk: Hoofdstraat 19
Postcode: 9444 PA
Plaats: Grolloo
Postadres: Hofakkers 5 t.a.v. Mevr. M. Dilling 9444 XB Grolloo

 

De Protestantse gemeente Grolloo-Schoonloo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/ De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo

 

B. Samenstelling bestuur


De kerkenraad (het bestuur) bestaat uit een voorzitter, een scriba (secretaris) en de voorganger (pastoraal medewerker), aangevuld met 4 kerkenraadsleden.

Drie kerkenraadsleden zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Drie kerkenraadsleden zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de kerkvoogdij. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

N.B. Omdat De Protestantse gemeente Grolloo-Schoonloo een klein bestuur heeft worden alle beslissingen in gezamenlijkheid genomen tijdens de maandelijkse vergaderingen. Verder heeft de kerkenraad door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

 

C. Doelstelling/visie


Dorpskerk zijn van een betrokken en open geloofsgemeenschap

De kerk van Grolloo is vooral een dorpskerk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelf tot zijn of haar eigen geloofskeuze mag komen.
Centraal staat het samen vieren en beleven van ons geloof. Natuurlijk is er ook de zorg voor elkaar en voor de wereld. Een ieder is van harte welkom en kan een eigen inbreng hebben. Juist in de vele ontmoetingen groeien wij als mens en als medemens.

 

D. Beleidsplan 2021‐2026


De doelstelling waar in deze jaren aan gewerkt gaat worden:

1) Versterking van de gemeenschap.
2) Versterking van de functie van de kerk in het dorp.
3) Vernieuwing van de liturgie.
4) Communicatie

Hiervoor worden in de komende jaren de volgende speerpunten gekozen

 

1. Versterking van de gemeenschap

Het pastoraat is hierbij het belangrijkste speerpunt. De kerk wil aanwezig zijn bij mensen in tijden van zorgen, verdriet en vreugde. Bij oud en jong. Daartoe willen we:

• De bezoekgroep proberen in stand te houden en mogelijk verder uit te breiden.

 

2. Versterking van de functie in het dorp

De kerk als gebouw is beeldbepalend voor het dorp. Het dorp zonder de kerk is ondenkbaar. Maar om er voor te zorgen dat het gebouw er in de toekomst alleen maar staat en er geen mensen meer binnenkomen willen we:

• De laagdrempeligheid van de kerk in de activiteiten proberen we te vergroten.
• De kerk herinrichten om gebruik voor andere activiteiten dan alleen kerkdiensten mogelijk te maken.
• Vertegenwoordiging van de kerk laten participeren in dorpsactiviteiten op sociaal en maatschappelijk gebied.

 

3. Vernieuwing van de liturgie

De liturgie is het hart van de kerk. Maar de liturgie is niet alleen voorbehouden aan mensen die wekelijks in de kerk komen. Zij kan in vernieuwende vormen ook toegankelijk gemaakt worden voor niet‐wekelijkse bezoekers. Daartoe willen we:

• Via “Zondagmorgen Anders Grolloo” een programma aanbieden dat voor het hele dorp aantrekkelijk is.
• De jaarlijkse camping zangdienst in standhouden.
• De Paascyclus in stand houden en verder bekendheid geven.

• Meer gebruik maken van digitale middelen in de liturgie.

 

4. Communicatie

De zichtbaarheid van de kerk bestaat niet alleen uit het gebouw. Maar ook in het zichtbaar maken van de activiteiten in de kerk. Daartoe willen we:

• De activiteiten van kerk consequent zichtbaar maken in Kerkklok, SGO‐blad en Boerhoorn.
• Gebruikmaken van de social media, Facebook en Twitter, om activiteiten meer bekendheid te geven.


Note: Het Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u
vinden via de Internetlink:

https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdAXkg=&type=pdf

 

E. Beloningsbeleid


De beloning van de voorganger (pastoraal medewerker) in loondienst is geregeld in de
'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland'. Deze kunt u vinden via de Internetlink:

https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/

De leden van de kerkenraad zijn allen vrijwilliger en ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

 

F. Verslag van Activiteiten 2020


 

Kerkdiensten

Eén keer per 2 weken vonden diensten plaats in onze eigen kerk. Vanaf maart tot juni waren de diensten zonder kerkgangers. De dienst werd vanaf maart via livestream uitgezonden. In de zomermaanden een paar keer met de kerkgangers en vanaf december weer zonder kerkgangers. Bijzondere diensten waren:

 • Dienst met top 2000 liedjes
 • Gedachteniszondag (herdenking van de overledenen van het afgelopen jaar)
 • Kerstnachtdienst m.m.v. fam. Dikland. Dit was een dienst zonder kerkgangers, maar via livestream
 • Kinderkerstfeest is vanwege corona ook niet doorgegaan
 • 4 keer per jaar gaat onze voorganger voor in een dienst in verzorgingshuis Hendrik Kok. Vanwege corona ging dit ook niet door.

Op de bijlage bij dit jaarverslag is het preekrooster van de protestantse gemeente Grolloo-Schoonloo vermeld.

 

Godsdienstonderwijs

De voorganger geeft elke donderdagmorgen godsdienstonderwijs op OBS “De Drift” in Grolloo.

 

Overige activiteiten

In het afgelopen jaar hebben verder de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 • Gezinsbezoeken. Ook in 2020 heeft de voorganger een aantal gemeenteleden bezocht
  (algemene belangstelling, steuntje in de rug, overlijden, huwelijk, ziekte).
 • Aandacht voor zieken en ouderen. De bezoekgroep bestaande uit 5 dames heeft ook in 2020 de 80+-ers in onze gemeente bezocht.
 • Bloemenzondag. Op deze zondag zijn bij alle 80+-ers en zieken in onze gemeente bloemen bezorgd.
 • Met kerst hebben de 80+ en zieken een kerstattentie gehad.
 • Kerkenraad

De kerkenraad is in 2020 9x in vergadering bijeen geweest. Zij heeft als vaste vergaderdatum de 1e maandagavond van de maand.
Op 12 oktober hebben we een gesprek met de classispredikant, ds. J. Hommes, gehad.

 

Kerkgebouw

Naast gebruik voor de kerkdiensten is de kerk in 2020 ook een aantal keren verhuurd voor begrafenissen en voor concerten (C Major Festival ). Door de coronamaatregels hebben we een aantal zondagen geen bezoekers in de kerk gehad voor de diensten. Dit houdt in dat er toen ook geen inkomsten van de collectes waren.
De kerk wordt op monumentendag ( eerste zaterdag van september) opengesteld voor publiek.
Verder is in 2020 een nieuwe cv-ketel geplaatst en ventilatoren aan het plafond. Er is onderhoud door de schilder gedaan wat betreft de buitenkant van de kerk en de pastorie en de schuurtjes.
Voor onderhoud gebouw en tuin maakt de kerk gebruik van de diensten van een koster en een tuinman.

 

PREEK-/ORGANISTENROOSTER PROTESTANTSE GEMEENTE GROLLOO-SCHOONLOO 2020

Datum

Bijzonderheden

Voorganger

Organisten

Januari

     

12‐1‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Wim van Heuveln

26‐1‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Willem van der Meulen

Februari

     

9‐2‐2020

 

Dhr. H. Dijkstra

Sietze Stob

23‐2‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Andries Telgenhof

Maart

     

8‐3‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Wim van Heuveln

22‐3‐2020

 

Mevr. I. Schepers

Sietze Stob

April

     

5‐4‐2020

Palmpasen

Dhr. G. ter Beek

Pieter van Herwaarden

9‐4‐2018

Witte donderdag 19.00 u.

Dhr. G. ter Beek

Marjon B

10‐4‐2020

Goede vrijdag 19.00 u.

Dhr. G. ter Beek

geen organist

11‐4‐2020

Stille zaterdag 21.00 u.

Dhr. G. ter Beek

Andries Telgenhof

12‐4‐2020

Pasen

Dhr. G. ter Beek

geen organist

26‐4‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Sietze Stob

Mei

     

10‐5‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Andries Telgenhof

24‐5‐2020

ZAG‐dienst

Dhr. Anne Doornbosch

geen organist

31‐5‐2020

Pinksteren/avondmaal

Dhr. G. ter Beek

Willem van der Meulen

Juni

     

7‐6‐2020

Bloemenzondag

Dhr. G. ter Beek

Erik Nijzink

28‐6‐2020

 

Dhr. W. Staal

Wim van Heuveln

Juli

     

12‐7‐2020

Top 2000

Dhr. G. ter Beek

nog invullen ??

26‐7‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Willem vd Meulen

Augustus

     

9‐8‐2020

 

Mevr. S. vd Laan

Sietze Stob

23‐8‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Andries Telgenhof

September

     

6‐9‐2020

 

Dhr. D. Vos

Wim van Heuveln

20‐9‐2020

ZAG‐dienst?

Dhr. G. ter Beek

nog invullen??

Oktober

     

4‐10‐2020

Avondmaal

Dhr. G. ter Beek

Andries Telgenhof

18‐10‐2020

 

Dhr. A. Trox

Sietze Stob

November

     

1‐11‐2020

 

Mevr. A. Streutker

Wim van Heuveln

15‐11‐2020

gedachteniszondag

Dhr. G. ter Beek

Andries Telgenhof

29‐11‐2020

 

ds. H. Katerberg

Sietze Stob

December

     

13‐12‐2020

 

Dhr. G. ter Beek

Wim van Heveln

24‐12‐2020

Kerstnachtdienst 22.00 u.

Dhr. G. ter Beek

Sietze Stob

25‐12‐2020

Kinderkerstfeeest 11.00 u.

Dhr. G. ter Beek

geen organist

 

 

G. Voorgenomen bestedingen.


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit: In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.


Het verkorte overzicht van de begroting kunt u downloadden middels onderstaandde link:

Verkort overzicht begroting 2021

De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

 

 


 

Financiële verantwoording

De financiële jaarverslagen (Kerkrentmeesters en Diakenen) van 2018 en 2019 alsmede de begroting voor 2019 zijn weergegeven in één document dat u kunt inzien in bijlage 5.

Overzicht bijbehorende documenten:

 1. Beleidsplan 2017-2020 Protestantse Gemeente Grolloo-Schoonloo
 2. Beleidsplan 2017-2020 van de Protestantse Kerk Nederland
 3. Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland
 4. Jaarverslag activiteiten 2019
 5. Financiële Jaarverslagen Kerkrentmeesters en Diakenen 2018 en 2019 en Begroting 2020 van de Protestantse Kerk Grolloo-Schoonloo