Grolloo Flute Sessions

 24-26 augustus 2018

Foto's Grolloo Flute Sessions

A promo video has been made of the Grolloo Flute Session edition 4. You can watch this video by clicking on the link below
https://youtu.be/x3TfR_UO8qM

Van de Grolloo Flute Session editie 4 is een promotievideo gemaakt. U kunt deze video bekijken door op onderstaande link te klikken
https://youtu.be/x3TfR_UO8qM

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

Flutists develop their performance and skills in Grolloo

Master Classes bijwonen?

WAT CURSISTEN ZEGGEN

Interviews RTV Drenthe Radio en TV

Interview Eva Kingma door Hans Haffmans op NPO4

Eva Kingma krijgt Lifetime Achievement Award

Persbericht van de NFA op 19 juni 2018

Persbericht d.d. 27 juli 2018 NFA LAA

Persbericht d.d. 27 juli 2018 Grolloo Flute Festival

Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op 


DE SCHAKEL  Woensdag 29 augustus 2018 (Geschreven door Henry Koops)

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

GROLLOO - Overal in Grolloo klonken de afgelopen week de klanken van flui¬ten. Deelnemers aan Grolloo Flute Session 4 oefenden op diverse plaatsen in het dorp. De 23 cursisten van over de hele wereld bereidden zich voor op de lessen van de coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias ZiegIer. Ze namen hen bij de hand om de fijne kneepjes van het fluitvak te leren. Het geleerde en hun basiskennis konden ze gebruiken voor de concerten die van vrijdag tot en met zondag werden gegeven in de kerk van Grolloo.

Fluitbouwster Eva Kingma uit Grolloo is mede-organisator van het evenement in haar dorp. Ze doet het samen met Matthias Ziegler die enkele jaren geleden met het idee kwam en heel veel vrijwilligers uit het dorp. ,,Het loopt fantastisch. Het is een hele leuke groep. We hebben zeven deelnemers dan de vorige keer", zegt Kingma. ,,Het is mooi om hen te zien samenwerken. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en het is mooi om te zien hoe ze elkaar na een tijdje ondersteunen. Sommige hebben, als ze hier aankomen, vrees 'om te spelen. Ze komen als angstige vogeltjes binnen, maar ontdooien binnen een paar dagen mede door de enthousiaste docenten. Ze breken helemaal open." Kingma is blij dat de inwoners van het dorp het evenement hebben omarmd. Vier jaar geleden was er nog een wat afwachtende houding. Nu staat men in de rij om de studenten onderdak te geven", aldus Kingma die er wel voor waakt dat de lokale horeca geen klanten misloopt.
Maar voor een arme studente als Chloé Cuttez is een gratis onderkomen een uitkomst. De 25-jarige Française is voor de tweede keer in Grolloo. Door de hulp van de inwoners en wat sponsoring kan ze toch aan het festival deelnemen.

• Studenten uit de hele wereld zijn in Grolloo samengekomen om samen te spelen en hun fluitspel te ontwikkelen. (joto: Bertus Reinders)


,,De inwoners van Grolloo zijn geweldig", zegt ze. "Ze zijn niet oppervlakkig, maar erg geïnteresseerd in mij als persoon. Ze hebben veel belangstelling voor mij. Ze zorgen deze dagen goed voor mij." De Franse fluitiste, die al sinds haar zevende fluit speelt, geniet ook van de samenwerking met haar medestudenten en de lessen van de drie docenten. ,,Ik heb zeer goede adviezen gekregen om mijn techniek en spel te verbeteren. Ook is het fijn om ervaringen uit te wisselen met de andere studenten. En het contact met het publiek is ook erg prettig. Het is een feest om hier te spelen, met je instrument en met muziek bezig te zijn. Ook vond ik het geweldig om de werkplaats van Eva te zien. Je krijgt dan ook inzicht in hoe mijn instrument is gebouwd. Ik vind het hier geweldig en heb veel vrienden gemaakt."

Even verder op neemt coach Wissam Boustany een van de andere studenten onder handen. Een strenge benadering wisselt hij af met humor. Het probeert de angst weg te nemen en de studenten vertrouwen te geven. Als de stu¬dente dezelfde fout blijft maken geeft hij aan: ,,Fouten maken is menselijk. Maar het heeft veel te maken met concentratie. Je mag de concentratie niet laten verslappen. Je moet de moeilijke noot tijdens het oefenen aanvallen, net zolang tot de noot gewoon is, net als al die ander noten." Vervolgens richt" hij zich tot de omstanders. "Je moet voortdurend blijven oefenen. Maar oefenen moet geen vicieuze cirkel zijn, het moet een spiraal van ontwikkeling zijn."

De Professor of Flute van het Royal Northern College of Music in Engeland geniet van het werken van de studenten uit verschillende culturen. ,,De culturele verschillen zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de persoon. We zijn allemaal mensen. Ik geniet er van om hen te motiveren. De studenten krijgen niet alleen les in het spelen op een fluit, maar ook in hun ontwikkeling als mens. En als ze het beste uit hun zelf halen, het proces begrijpen, open staan voor nieuwe ideeën en zichzelf ontwikkelen, kan het ook leerzaam zijn voor mijzelf."
Boustany geniet volop in Grolloo.

"Grolloo is één van de belangrijkste plaatsen in de fluitwereld. Dat komt door Eva. Haar innovaties zijn zo belangrijk geweest. Het is dan ook meer dan terecht dat ze de Lifetime Achievement Award heeft gekregen. De waardering verdient ze, maar dat moet wel voortgezet worden. Haar fluiten moeten gekocht worden, waardoor de ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Als fluitisten de populaire standaard fluiten blijven aanschaffen stoppen de innovatieve ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hebben met het Kingmasystem te maken. Men mag hier best trots op haar zijn."

• De groep studenten die deelnamen aan Flute Sesions 4 in Grolloo. (foto: Bertus Reinders)

 


DE SCHAKEL  Wednesday, August 29, 2018  (Wrtitten by Henry Koops - Translated by J-Sketch)

Flutists develop their performance and skills in Grolloo

GROLLOO – Everywhere in Grolloo the sound of different flutes wasn’t easy to miss last week. Participants in Grolloo Flute Session 4 practiced at various places in the village. The 23 students from all over the world prepared for the lessons from coaches Ian Clark, Wissam Boustany and Matthias Ziegler. They teached them certain tips & tricks to play the flute. The lessons provided the knowledge, on top of their own, that they could use for the concerts that were given from Friday to Sunday in the church of Grolloo.

Flutemaker Eva Kingma from Grolloo is co-organizer of the event in her village. She does it together with Matthias Ziegler who came up with the idea a few years ago and a lot of volunteers from the village. ,, It is fantastic. It is a very nice group. We have seven participants more than last time, "says Kingma,"It's nice to see them working together, they've never met, and it's nice to see how they support each other after a while, some are, if they come here, scared to play. They come in like frightened birds, but in a few days, partly because of the enthusiastic teachers, they open up completely." Kingma is pleased that the residents of the village have embraced the event. “Four years ago there was a somewhat cautious attitude. Now they are queuing to give shelter to the students,"says Kingma, who ensures that the local hotel or B&B’s do not miss out on customers.
But for a poor student like Chloé Cuttez, a free shelter is a godsend. The 25-year-old Française is in Grolloo for the second time. Thanks to the help of the inhabitants and some sponsorship, she can still participate in the festival.

• Students from all over the world have come together in Grolloo to play together and develop their flute skills. (foto: Bertus Reinders)

"The inhabitants of Grolloo are great," she says. "They are not superficial, but very interested in me as a person. They are very interested in me. They take good care of me these days. "The French flutist, who has been playing flute since she was seven, also enjoys the cooperation with her fellow students and the lessons of the three teachers." I received very good advice on my technique and play. It is also nice to exchange experiences with the other students, and the contact with the audience is also very pleasant, it is a pleasure to play here, to play your instrument and with great music. It's great to see Eva's workshop, so you get an insight into how my instrument is built, I love it here and I've made many friends."

A bit further on, coach Wissam Boustany takes on another one of the students. He alternates a strict approach with humor. He tries to take away the fear and give the students more confidence. If the student continues to make the same mistake, he says: "Making mistakes is human. But it has a lot to do with concentration. You cannot lose the concentration. You have to attack the difficult notes while practicing, just as long as the note is normal, just like all those other notes." He then turns to the bystanders. "You have to keep practicing constantly, but practicing should not be a vicious circle, it has to be a spiral of development."

The Professor of Flute at the Royal Northern College of Music in England enjoys working with students from different cultures. "The cultural differences are not that important. It's about the person. We are all people. I enjoy motivating them. Students are taught not only in playing on a flute, but also in their development as a human being. And if they get the best out of themselves, understand the process, be open to new ideas and develop themselves, it can also be instructive for myself. " Boustany is fully enjoying Grolloo.

"Grolloo is one of the most important places in the flute world, because of Eva, her innovations have been so important, and it is more than right that she has been awarded the Lifetime Achievement Award, she has to be appreciated. Her flutes have to be bought, so that the developments can continue. When flutists continue to purchase the popular standard flutes, the innovative developments stop, these developments have to do with the Kingmasystem, and people should be very proud of this. "

• The group of students who participated in Flute Sesions 4 in Grolloo. (photo: Bertus Reinders)


schema publiek

20180824 poster GFS

Master Classes bijwonen?

Dat kan!

2017 Grolloo Flute Sessions 047Er wordt op 22, 23, 24, 25 en 26 augustus druk geoefend in Het Markehuis. Er vindt ook terugkoppeling plaats door middel van videobeelden. Vindt u het interessant om eens te zien en te horen hoe dit alles in zijn werk gaat? Op woensdag tot en met zondag kan dit van 11:00 tot 12:30 uur en van 16:00 tot 17:30 uur in Het Markehuis. De toegang is gratis. Er is slechts een voorwaarde: het publiek wordt geacht te luisteren, opdat de lessen gewoon door kunnen gaan.


WAT CURSISTEN ZEGGEN

Meadhbh O'Rourke
Flute Irish Tin-whistle
Dublin Ierland

Meadhbh ORourkeQuote van Meadhbh O’Rourke uit Ierland

"I attended Grolloo Flute course two years ago and came away with so much information and inspiration. Now that I've had time to work on my flute playing, I'm looking forward to returning, with the hope of getting even more out of it!".

"Ik heb twee jaar geleden de cursus Grolloo Flute gevolgd en ben met zoveel informatie en inspiratie weggegaan. Nu ik tijd heb gehad om aan mijn fluitspel te werken, kijk ik er naar uit om terug te keren, in de hoop er nog meer uit te halen!".


Demi Stevens
USA

Demi StevensQuote van Demi Stevens

"My first visit to Grolloo was magical. Not only were the instructors and fellow students of the highest caliber, but the whole community welcomed us.
A perfect setting to re-connect with your musical passion!"

"Mijn eerste bezoek aan Grolloo was magisch. Niet alleen waren de instructeurs en medestudenten van het hoogste niveau, maar de hele gemeenschap verwelkomde ons.
Een perfecte setting om opnieuw verbinding te maken met je muzikale passie! "


Elin Torkildsen
Noorwegen

Elin TorkildsenQuote van Elin Torkildsen uit Noorwegen:

"This year is my second visit to Grolloo flute sessions. I think it is a unique festival with three great teachers and it is located in the idyllic town of Grolloo. One gets to know other flutists from all over the world, and the connection with the local audience gives the experience a pleasant aspect.

I am looking forward to Grolloo flute sessions 2018!"

"Dit jaar is mijn tweede bezoek aan de fluitsessies van Grolloo. Ik denk dat het een uniek festival is met drie geweldige leraren en het is gelegen in het idyllische dorpje Grolloo. Je leert andere fluitisten van over de hele wereld kennen en de band met het lokale publiek geeft de ervaring een aangenaam aspect.

Ik kijk uit naar Grolloo fluitsessies 2018!"

Volg ons op Facebook. www.grollooflute.com en www.grolloo.com


Interviews RTV Drenthe Radio en TV

logo RTVDrentheErwin Kikkers 2018

Luister hier naar het interview door Erwin Kikkers

Uitgezonden tussen 7 en 9 uur op woensdag 22 augustus 2018

 


Ineke Kemper 2018Om 11 uur stond de TV-ploeg van RTV Drenthe op de stoep. Ineke Kemper deed de interviews

Kijk hier naar de beelden!

Hieronder het verslag. Bron RTV Drenthe

Als je de komende dagen door Grolloo loopt, is de kans groot dat je het geluid van fluiten hoort. In het dorp vindt vanaf vandaag tot en met zondag voor de vierde keer de Grolloo Flute Sessions plaats.

23 cursisten van over de hele wereld verzamelen zich om beter te worden in het bespelen van de fluit. De coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias Ziegler nemen hen bij de hand en leren hen de fijne kneepjes van het fluitvak.

'Hier moeten we wat gaan doen'
Eva Kingma is medeorganisator van het festival. Onlangs kreeg zij in Orlando de Lifetime Achievement Award uitgereikt voor het maken van unieke alt-, bas-, en contrabasfluiten. "Het festival was een idee van Matthias Ziegler, een fluitist uit Zwitsersland, met wie ik al lang samenwerk. Hij is de gangmaker van het evenement", zegt Kingma.

Lees ook: Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op

"Ik ontwerp speciale instrumenten voor hem en dat kan alleen als hij ook in de werkplaats is. Vervolgens zei hij dat Grolloo zo'n geweldig dorp is dat we hier meer moeten gaan doen", legt ze uit. "We zijn toen een experiment begonnen en dat was een enorm succes. Het werd zo goed ontvangen. Daarom zijn we doorgegaan en dat blijven we doen."

Ziegler is blij dat hij met Boustany en Clark met de leerlingen aan de slag kan gaan. "We benaderen ze alle drie vanuit een andere hoek. We zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar ook erg goede vrienden."

'Samen pad bewandelen'
Volgens de docent hebben de cursisten in Grolloo een hoog niveau. "Ze willen allemaal professionele muzikanten worden. Het is fascinerend om samen met hen het pad daarnaartoe te bewandelen. Ze weten wat ze willen en dat is erg belangrijk. Wij helpen hen daarbij door adviezen te geven", zegt Ziegler, die eraan toevoegt verliefd te zijn op Grolloo. "Toen we hier kwamen dachten we meteen 'de grootte van dit dorp is perfect om dit te organiseren'."

Slaapplek voor leerlingen
Wat meehelpt bij het evenement, is dat het dorp graag meewerkt, zegt Kingma. De leerlingen die arriveren moeten ergens slapen, maar dat is geen probleem. "We hebben een paar bed & breakfasts hier. Als die vol zitten, zijn er gelukkig genoeg mensen die gratis een bed aanbieden. Die vinden het fantastisch om hen te ontvangen."

Eerder waren de masterclasses alleen te bezoeken voor de mensen van de gastgezinnen. Dat is veranderd. "De coaches vonden het leuk om er meer publiek bij te betrekken. Daarom kan iedereen nu gratis komen kijken. Het zijn lessen, maar dus ook kleine concerten", besluit Kingma.


Interview Eva Kingma door Hans Haffmans op NPO4

Hans Haffmans NPO4Het is maandag 20 augustus 2018. We luisteren naar NPO4.Podium NTR met als presentator Hans Haffmans. Tegen de klok van half zes op deze middag heeft hij Eva Kingma aan de telefoon. Onderwerp van gesprek is de uitreiking van de Lifetime Achievement Award.

Luiter door op het logo van NPO4 te klikken.logo radio4


Eva Kingma krijgt Lifetime Achievement Award

Prijswinnaars LTAA NFA 2018 by Patricia Nagle

 

Persbericht van de NFA op 19 juni 2018

vrij vertaald in het Nederlands

logo NFADe National Flute Association is verheugd aan te kondigen dat Eva Kingma de Lifetime Achievement Award 2018 heeft ontvangen, uitgereikt aan een persoon die heeft geïnspireerd en bijgedragen aan de vooruitgang en kennis van het fluit- en fluitspel. De prijs wordt op de 46e Annual National Flute Association Convention gepresenteerd, 9-12 augustus 2018, in Orlando.
Bezoek nfaonline.org/Annual-Convention.

Eva Kingma is een wereldberoemde instrumentmaker die gespecialiseerd is in lage fluiten, zoals de alt, bas en contrabas. Haar talrijke innovaties op deze instrumenten hebben het voor een groeiend aantal fluitisten mogelijk gemaakt om ze te adopteren en te gebruiken voor solo- en ensemblewerk. Haar beroemdste product is het Kingma-systeem, dat twee belangrijke voordelen heeft: de regularisatie van kwarttoonverdeling en versterking van de capaciteit van de fluit voor multiphonics, of de mogelijkheid om meerdere noten tegelijk te spelen.

"Ik ben volledig overweldigd en ongelooflijk vereerd om de Lifetime Achievement Award te ontvangen," zei Eva Kingma. "Deze eer geeft me de brandstof om door te gaan met wat ik heb gedaan. Dank aan alle mensen bij de NFA die dit mogelijk hebben gemaakt! "

"Eva Kingma heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van lage fluiten met haar innovatieve ontwerpen en nauwkeurig vakmanschap, "zei Kyle Dzapo, NFA President. "Haar werk heeft de verbeelding van artiesten en componisten over de hele wereld gevoed en de National Flute Association is erg enthousiast haar te belonen met een Lifetime Achievement Award op onze 2018-conventie in Orlando. "

Het Kingma-systeem is gebaseerd op de Boehm-systeemfluit, maar gebruikt extra toetsen, waaronder een C # trill key, en haar gepatenteerde key-on-key-systeem, om fluitisten in staat te stellen alle twaalf kwartnoten te spelen met consistentie en duidelijkheid. De mogelijkheid om eerder sleutels met gesloten gaten te ventileren, leidt ook tot meer toonhoogteregeling door het vermogen van de speler om intonatie te veranderen en te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben nieuwe wegen geopend voor zowel fluitisten als componisten.

Kingma Flutes is in de vroege jaren vijftig, kort na de Tweede Wereldoorlog, in Nederland ontstaan. Een tekort aan blaasinstrumenten leidde er toe dat Dirk Kuiper, de tweede fluitist in het Concertgebouworkest van Amsterdam, om een klein bedrijf op te richten om aan de vraag naar nieuwe fluiten te voldoen. In 1975 sloot Eva Kingma zich aan bij Kuiper, later nam zij het bedrijf over in 1981. Sinds 1988 is het bedrijf gevestigd in het dorp Grolloo in het noorden van Nederland.

De eerste Altfluit van het Kingma-systeem ontstond in 1991. In 1993 creëerde Kingma ook een Kingma Systeem C-fluit in samenwerking met Bickford Brannen, maar heeft sindsdien gekozen om zich te concentreren op lage fluiten, die allemaal beschikbaar zijn met het Kingma-systeem. Door haar werk heeft Kingma vaak samengewerkt met andere fluitenmakers en klanten, hier deed ze inspiratie en ideeën op voor het maken van haar fluiten.

Kingma zei: "Ik had het grote voorrecht om samen te werken met een aantal fantastische fluitenmakers zoals Albert Cooper en Bickford Brannen en fluitisten die me eindeloze inspiratie gaven om mijn innovaties voort te zetten. Het openen van deuren voor fluitisten en componisten is een prachtig proces. Ik heb het nooit gerealiseerd dat het wereldwijd zo'n grote impact had."

Deze coöperatieve en persoonlijke aanpak heeft haar ook geholpen om extra aandacht te besteden aan de ergonomie van haar instrumenten. Kingma heeft hard gewerkt om toetsen zo te positioneren dat de handposities zo comfortabel mogelijk zijn. Dit levert de fluitisten meer behendigheid en uithoudingsvermogen op tijdens de uitvoering.

Kingma is van plan om haar focus op lage fluiten voort te zetten en zal binnenkort beginnen aan haar eerste dubbele contrabasfluit.

"Ik zal op minst drie reïncarnaties nodig hebben, wil ik al mijn ideeën uitwerken,” zei ze.

Over de NFA
Sinds haar begin in 1972 is de NFA gegroeid de grootste fluit organisatie in de wereld, met meer dan 4000 leden in 50 landen. Haar jaarlijkse conventie omvat 19 wedstrijden, veel met contant geld prijzen. De NFA heeft tientallen grote werken voor fluit, piccolo, en kamerensemble in beheer en verstrekt opleidings- en excelentbeurzen voor fluitisten van alle leeftijden en vanuit landen wereldwijd. Haar 40-jarige lid tijdschrift is De Fluitist en verschijnt eens per kwartaal. Bezoek nfaonline.org.

 

Download original pressrelease in English

Persbericht d.d. 27 juli 2018 NFA LAA

t.b.v. lokale media

GROLLOO/ORLANDO Terwijl Grolloo zich voorbereidt op het vierde Grolloo Flute Festival, mag Eva Kingma, de fluitenbower op basis waarvan de Grolloo Flute Sessions ooit zijn ontstaan, op 11 augustus een bijzondere prijs in ontvangst nemen in Orlando, Florida USA. Zij krijgt de NFA Lifetime Achievement Award, de hoogste onderscheiding binnen de fluitwereld.

De prijs wordt doorgaans uitgereikt aan fluitisten: Kingma is de derde fluitbouwer die deze prijs krijgt. En dat is een grote eer. "Het is fantastisch, dit had ik niet verwacht."

Kingma wordt door de jury geroemd om haar innovatieve werk en wat daar uit voortgekomen is. Ze maakt fluiten die lage tonen kunnen spelen, en daar was nauwelijks muziek voor. Die muziek is er door de fluiten van Kingma nu wel gekomen.

Eva Kingma is een wereldberoemde instrumentmaker die gespecialiseerd is in lage fluiten. Haar grootste innovatie, het Kingma-systeem, omvat zes extra toetsen die de fluitist helpen om de sonoriteit en nauwkeurigheid van kwarttoonverdeling in alle registers te regulariseren en versterking van de capaciteit van de fluit voor multiphonics, of de mogelijkheid om meerdere noten tegelijk te spelen.

Haar innovaties hebben de verbeelding van componisten en artiesten aangewakkerd, terwijl ze ook veel van de ergonomische uitdagingen van het bespelen van de instrumenten heeft opgelost. Kingma's werkplaats bevindt zich in het centrum van Grolloo.

Eva Kingma is deze week (33) in Orlando, daarna naar Londen, waar de beurs speciaal voor haar een week is verplaatst. Dan snel terug naar Grolloo om cursisten en coaches te ontvangen voor de Grolloo Flute Sessions.

Persbericht d.d. 27 juli 2018 Grolloo Flute Festival

t.b.v. lokale media

Grolloo Flute Festival  Van 22 tot en met 26 augustus vindt in Grolloo voor de vierde keer Grolloo Flute Sessions plaats. Tijdens deze week gaan ruim twintig cursisten van over de hele wereld in Grolloo werken aan het spelen op hun dwarsfluit. Zo kunnen ze hun kennis en kunde analyseren en ontwikkelen. Dit alles in een open atmosfeer, met respect voor elkaar en in een omgeving waar je nieuwsgierig gaat worden naar wat er allemaal nog meer mogelijk is. En dat allemaal onder de leiding van bevlogen coaches.

Een bijzondere week voor Grolloo. Wanneer je overdag of ’s avonds door de straten wandelt, hoor je oefenende cursisten. Hotel, B&B’s zitten vol en veel studenten worden ondergebracht bij gastgezinnen. Dagelijks wordt er geoefend in de zalen van Het Markehuis. Deze oefensessies zijn bij te wonen. Optredens worden verzorgd in de vorm van huisconcerten, maar voor het grote publiek treden coaches en studenten drie avonden op in de sfeervolle kerk te Grolloo.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.grollooflute.com (Engels) of www.grolloo.com voor een schema (Nederlands).

U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere concerten op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus in de fraaie kleine kerk te Grolloo. Aanvang 20:00 uur. Entree € 10,00. Elke avond is er een ander programma en er is geen voorverkoop.

 

 

Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op 

rtvdrenthe

Bron: RTV Drenthe

GROLLOO - Fluitisten van heinde en verre laten hun instrument maken door de handen van Eva Kingma uit Grolloo. Gisteren ontving zij voor haar creaties de Lifetime Achievement Award in het Amerikaanse Orlando.

Deze prijs wordt toegekend aan iemand die met zijn of haar carrière een grote bijdrage levert aan de muzieksector. De uitreiking van de prijs gebeurde tijdens de grootste internationale fluitenbeurs. Daar verzamelen zich professionele fluitisten, fluitenbouwers en fluitenbedrijven over de hele wereld. "Daar werd de award met veel bombarie aan mij uitgereikt. Het was fantastisch, echt fantastisch", memoreert Kingma.

Eva Kingma uit Grolloo maakt fluiten voor over de hele wereld foto RTV Drenthe

Foto RTV Drenthe

Hoogste op vakgebied

Een jaar geleden wist zij al dat ze de prestigieuze prijs had gewonnen. "Dat was zo overdonderend dat ik dacht, na een jaar is het vast allemaal wel gezakt. Maar nu heb ik het gevoel dat ik er nog een jaar aan moet wennen. Want dit is toch het hoogste wat er in mijn vakgebied valt te winnen."

Kingma werkt in Grolloo aan haar fluiten. "Een fantastisch dorp, met veel activiteit op muziekgebied. Het is geweldig dat mijn werk dat ik daar maak Orlando weet te bereiken."

De gelauwerde instrumentenmaker maakt 43 jaar fluiten. Begin jaren '90 begon ze met het bezoeken van de beurzen, al was ze bang dat dit een verlammend effect op haar creativiteit zou hebben. "Collega's haalden me over en al snel bleek dat het een goed besluit was. Het is erg fijn om met anderen te praten over het vak." Daarna is ze het evenement blijven bezoeken. Door heel Amerika, waar het ieder jaar in een andere plaats gehouden wordt.

Alles op bestelling

Kingma specialiseert zich in fluiten met lagere tonen, zoals de alt-, bas-, en contrabasfluiten. In de loop der jaren is ze zich beginnen te onderscheiden van fluiten uit de rest van de wereld. "Mensen weten de 'lage' fluiten in Grolloo heel goed te vinden. Ik maak alles op bestelling. Muzikanten komen van heinde en verre om daar hun instrument te halen of uit te proberen. Afstand blijkt dan niet uit te maken. Dat vind ik heel bijzonder."

Volgens de vakjury zijn de fluiten van Kingma de beste instrumenten in haar categorie. Geïnteresseerden kunnen ze krijgen zoals ze willen, zegt de inwoonster van Grolloo. "Ik maak ze voor grote handen, kleine handen, voor jazz, improvisatie, klassieke muziek, noem maar op. Daarom zijn ze uniek." En ook qua geluid onderscheiden de fluiten zich, zegt Kingma. "Op de beurzen zie je veel werk uit China. Dat ziet er mooi uit, maar ze missen iets in het geluid. Het is meer massaproductie. Daar wil ik niet aan meedoen."

Terug naar Grolloo

Als je een instrument van de hand van Kingma wilt hebben moet je wel minimaal een jaar geduld hebben. "Gelukkig knapt daar niemand op af."

Kingma kijkt ernaar uit om straks weer terug te vliegen naar het rustieke Grolloo. "Dat is toch wel fijn na dit enorme circus. Je zit hier toch met vijfhonderd tot duizend fluitisten die zitten te spelen." Lang van de Drentse rust kan ze niet genieten. Over een week vertrekt ze naar Engeland, waar haar prijs gevierd wordt op een fluitenbeurs. "Een soort hommage aan mijn werk."

Als dat achter de rug is, vinden er in haar woonplaats fluitfestiviteiten plaats. Dan begint het Grolloo Fluit Festival. "Fluitisten over de hele wereld komen om masterclasses en lessen te geven. Plus twee grote muzikanten uit Engeland en Zwitserland, plus twee pianisten gaan er de boel op z'n kop zetten. Ik kijk daar enorm naar uit."

 

Hans Haffmans

DE SCHAKEL

Woensdag 29 augustus 2018

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

 

GROLLOO - Overal in Grolloo klonken de afgelopen week de klanken van flui­ten. Deelnemers aan Grolloo Flute Session 4 oefenden op diverse plaatsen in het dorp. De 23 cursisten van over de hele wereld bereidden zich voor op de lessen van de coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias ZiegIer. Ze namen hen bij de hand om de fijne kneepjes van het fluitvak te leren. Het geleerde en hun basiskennis konden ze gebruiken voor de concerten die van vrijdag tot en met zondag werden gegeven in de kerk van Grolloo.

Fluitbouwster Eva Kingma uit Grolloo is mede-organisator van het evenement in haar dorp. Ze doet het samen met Matthias Ziegler die enkele jaren geleden met het idee kwam en heel veel vrijwilligers uit het dorp. ,,Het loopt fantastisch. Het is een hele leuke groep. We hebben zeven deelnemers dan de vorige keer", zegt Kingma. ,,Het is mooi om hen te zien samenwerken. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en het is mooi om te zien hoe ze elkaar na een tijdje ondersteunen. Sommige hebben, als ze hier aankomen, vrees 'om te spelen. Ze komen als angstige vogeltjes binnen, maar ontdooien binnen een paar dagen mede door de enthousiaste docenten. Ze breken helemaal open." Kingma is blij dat de inwoners van het dorp het evenement hebben omarmd. Vier jaar geleden was er nog een wat afwachtende houding. Nu staat men in de rij om de studenten onderdak te geven", aldus Kingma die er wel voor waakt dat de lokale horeca geen klanten misloopt.

Maar voor een arme studente als Chloé Cuttez is een gratis onderkomen een uitkomst. De 25-jarige Française is voor de tweede keer in Grolloo. Door de hulp van de inwoners en wat sponsoring kan ze toch aan het festival deelnemen.

• Studenten uit de hele wereld zijn in Grolloo samengekomen om samen te spelen en hun fluitspel te ontwikkelen. (joto: Bertus Reinders)

,,De inwoners van Grolloo zijn geweldig", zegt ze. "Ze zijn niet oppervlakkig, maar erg geïnteresseerd in mij als persoon. Ze hebben veel belangstelling voor mij. Ze zorgen deze dagen goed voor mij." De Franse fluitiste, die al sinds haar zevende fluit speelt, geniet ook van de samenwerking met haar medestudenten en de lessen van de drie docenten. ,,Ik heb zeer goede adviezen gekregen om mijn techniek en spel te verbeteren. Ook is het fijn om ervaringen uit te wisselen met de andere studenten. En het contact met het publiek is ook erg prettig. Het is een feest om hier te spelen, met je instrument en met muziek bezig te zijn. Ook vond ik het geweldig om de werkplaats van Eva te zien. Je krijgt dan ook inzicht in hoe mijn instrument is gebouwd. Ik vind het hier geweldig en heb veel vrienden gemaakt."

Even verder op neemt coach Wissam Boustany een van de andere studenten onder handen. Een strenge benadering wisselt hij af met humor. Het probeert de angst weg te nemen en de studenten vertrouwen te geven. Als de stu­dente dezelfde fout blijft maken geeft hij aan: ,,Fouten maken is menselijk. Maar het heeft veel te maken met concentratie. Je mag de concentratie niet laten verslappen. Je moet de moeilijke noot tijdens het oefenen aanvallen, net zolang tot de noot gewoon is, net als al die ander noten." Vervolgens richt" hij zich tot de omstanders. "Je moet voortdurend blijven oefenen. Maar oefenen moet geen vicieuze cirkel zijn, het moet een spiraal van ontwikkeling zijn."

De Professor of Flute van het Royal Northern College of Music in Engeland geniet van het werken van de studenten uit verschillende culturen. ,,De culturele verschillen zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de persoon. We zijn allemaal mensen. Ik geniet er van om hen te motiveren. De studenten krijgen niet alleen les in het spelen op een fluit, maar ook in hun ontwikkeling als mens. En als ze het beste uit hun zelf halen, het proces begrijpen, open staan voor nieuwe ideeën en zichzelf ontwikkelen, kan het ook leerzaam zijn voor mijzelf."

Boustany geniet volop in Grolloo.

 

 

"Grolloo is één van de belangrijkste plaatsen in de fluitwereld. Dat komt door Eva. Haar innovaties zijn zo belangrijk geweest. Het is dan ook meer dan terecht dat ze de Lifetime Achievement Award heeft gekregen. De waardering verdient ze, maar dat moet wel voortgezet worden. Haar fluiten moeten gekocht worden, waardoor de ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Als fluitisten de populaire standaard fluiten blijven aanschaffen stoppen de innovatieve ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hebben met het Kingmasystem te maken. Men mag hier best trots op haar zijn."

 

• De groep studenten die deelnamen aan Flute Sesions 4 in Grolloo. (foto: Bertus Reinders)

 

Grolloo Flute Sessions

23-25 augustus 2019

logo GFS2019

Bezoek de unieke concerten

Op vrijdagavond 23, zaterdagavond 24 en zondagavond 25 augustus 2019 verzorgen de coaches en hun zeer getalenteerde studenten concerten in de knusse kerk van Grolloo. Verschillende muziekstijlen komen voorbij.U krijgt te horen wat er mogelijk is op de dwarsfluit en natuurlijk ook op de in Grolloo, door Eva Kingma, gemaakte fluiten. De toegang is € 10,00 en deze komt o.a. ten goede aan de kerk het het dorpshuis. De aanvang is om 20:00 uur. Reserveren is niet helaas mogelijk.


vlag GBSpiral Lament - poem by Demi Stevens

With a little help from Jan Schamper

I peek out of my shell
The sun warms my nose
And I wiggle with joy

A bird soars high above me
Oh, to soar!

In my dreams I am brave
Waving my flag in the face of danger
And dancing away at the last moment

Oh, to dance!
Oh, to soar!

But this is not my path
Trudging. Grounded. Anchored

Yet still I dream
Of escaping
To grow to the light of the sunbeam
That makes the past, present and future
A moment of eternity.

vlag NederlandSpiraal klaaglied - gedicht door Demi Stevens

Met een beeltje hulp van Jan Schamper

Ik steek mijn hoofd naar buiten
De zon verwarmt mijn neus
En ik tril van blijdschap

Hoog boven mij zweeft een vogel
Oh, kon ik maar opstijgen!

Ik ben dapper in mijn dromen
Dan zwaai ik met mijn banier
Het gevaar tegemoet
Maar op het laatste moment wijk ik

Oh, kon ik maar dansen!
Oh, kon ik maar opstijgen!

Maar dat is niet mijn weg
Dat is voortsjokken
Aan de grond genageld
Verankerd

Maar toch blijf ik dromen
Om hiervan los te komen
Te groeien naar het licht van een zonnestraal
Daardoor worden verleden, heden en toekomst
Een moment van eeuwigheid.


vlag NederlandEen Masterclass meemaken?

DAT KAN!

Open masterclasses in Markehuis Grolloo van 11.00/12.30 en van 14.00/15.30 en van 16.00 tot 17.30 iedere dag 21 t/m 24 augustus. U bent welkom tijdens de masterclasses.Tenminste wanneer u in stilte aanwezig kunt zijn, want er wordt natuurlijk les gegeven. Het is een bijzondere ervaring te zien hoe jonge mensen naast een normale muziekles hier de mogelijkheden van hun instrument leren ontdekken. Hoe het maken van muziek en de kwaliteit daarvan niet alleen een optreden bepalen. Uitstraling, je presentatie, is van evengroot belang. Aan deze aspecten en meer wordt tijdens de sessies aandacht besteed. De pauzes zijn voor de studenten en de coaches en dez\e hebben ze hard nodig.


vlag GBWant to experience a Masterclass?

YES, YOU CAN!

Open masterclasses in Markehuis Grolloo from 11 am to 12.30 pm and from 2 pm to 3.30 pm and from 4 pm to 5.30 pm every day from 21 up to and including 24 August. You are welcome during the masterclasses. At least when you can be present in silence, because lessons will of course be given. It is a special experience to see how young people learn to discover the possibilities of their instrument in addition to a normal music lesson. How you make music and the quality of it not only determine a performance. Appearance, your presentation, is equally important. Attention will be paid to these aspects and more during the sessions. The breaks are for the students and the coaches and they desperately need them.


vlag GBThe Sessions

Matthias Ziegler, Ian Clarke and Wissam Boustany present an innovative flute course, with the support of Tim Carey, Kamelia Miladinova and Eva Kingma.

The Grolloo team has high priority in creating a welcoming spirit of learning and sharing ideas among all participants, regardless of age or skill. So far, participants have come from all over the world and have ranged from students who were about to start a music academy, graduates from leading music institutions, to professional artists and teachers.
Participants will discuss many performance and practice problems and experiment in fully interactive discussions and workshops.
The timing of the course during the late summer allows students and professionals to get back into shape for the new musical season.

vlag NederlandDe Sessions

Matthias Ziegler, Ian Clarke en Wissam Boustany presenteren een innovatieve fluitcursus, met de steun van Tim Carey, Kamelia Miladinova en Eva Kingma.

Het Grolloo-team heeft hoge prioriteit bij het creëren van een gastvrije geest van leren en het delen van ideeën onder alle deelnemers, ongeacht leeftijd of vaardigheid. Tot dusverre zijn deelnemers van over de hele wereld gekomen en varieerden van studenten die op het punt stonden om een muziekacademie te starten, afgestudeerden van toonaangevende muziekinstellingen, tot professionele artiesten en docenten.
Deelnemers zullen vele prestatie- en oefenproblemen bespreken en experimenteren in volledig interactieve discussies en workshops.
De timing van de cursus tijdens de late zomer stelt studenten en professionals in staat om weer in vorm te komen voor het nieuwe muzikale seizoen.


vlag GBParticipants from all over the world

vlag NederlandDeelnemers vanover de hele wereld

Participans

Duitsland - Deutschland

Frankrijk - République française

Groot Brittanië - Great Britain

vlag Duitsland

vlag Frankrijk

vlag GB

Ierland - Éire

Kroatië - Hrvatska

Rusland - Россия, Rossija

vlag Ierland

vlag Croatie

vlag Rusland

USA - United States of America

Zweden - Sverige

Zwitserland - die Schweiz,

la Suisse, la Svizzera, Svizra

vlag USA

vlag Zweden

vlag Zwitserland

 Nederland

vlag Nederland

 Coaches

Zwitserland - die Schweiz,

la Suisse, la Svizzera, Svizra

Groot Brittanië - Great Britain

Libanon, الجمهورية اللبنانية;

République libanaise

vlag Zwitserland

vlag GB

vlag Libanon

Pianists

Groot Brittanië - Great Britain

Bulgarije, Република България,

Repoeblika Balgarija

vlag GB

vlag Bulgarije

 

GFS in the news

A collection of newspaper articles

 


vlag Nederland

In de ban van de fluit.

20190827 Schakel GFS

GROLLOO - Grolloo was afgelopen week in de ban van de fluit. Van woensdag tot en met zondag verbleven enkele tientallen fluitisten van over de hele wereld in het dorp om te werken aan hun spel op de dwarsfluit. Wat ooit werd opgezet als een eenmalige studieweek voor fluitisten is inmiddels uitgegroeid tot een ware traditie: het was alweer de vijfde editie van Grolloo Flute Sessions. De hele week waren er masterclasses in het Markehuis en op vrijdag, zaterdag en zondag verzorgden de fluitisten concerten in de sfeervolle kerk van Grolloo. Hier bracht onder meer de oorspronkelijk uit Libanon afkomstige Wissam Boustany het publiek in vervoering. (foto Van Oost Media)


vlag GBUnder the spell of the flute.

GROLLOO - Grolloo was under the spell of the flute last week. From Wednesday to Sunday, several dozen flutists from all over the world stayed in the village to work on their flute playing. What was once set up as a one-off study week for flautists has now become a true tradition: it was already the fifth edition of Grolloo Flute Sessions. The whole week there were master classes in the Markehuis and on Friday, Saturday and Sunday the flautists gave concerts in the atmospheric church of Grolloo. Here, among other things, the originally from Lebanon, Wissam Boustany, enchanted the public. (photo Van Oost Media)


vlag NederlandInternationale top-fluitisten trakteren Grolloo op een stuk klassieke muziek

door Bas van Sluis - Dagblad van het Noorden (tekst en foto's)

20190824 krant DvhN top fluitisten

Dagblad van het Noorden 22 augustus 2019

vlag GBTop international flautists treat Grolloo to a piece of classical music

By Bas van Sluis

Anyone strolling through Grolloo can simply be treated this week to a piece of classical music played by top flutists. Grolloo Flute Sessions will be held until tomorrow. We propose three participants.

 

Katy Wherry USA30-year-old Katy Wherry from Colorado in the United States is flabbergasted. If she is not busy practicing or attending a master class, she will take a nice stroll through Grolloo. "To be in Grolloo," she says, "is a great experience. You feel so connected to the village. Everyone greets too. Really great. ”Wherry says, the days - she arrived last Monday - are full. "So much is happening, we are working on so many things that you have the feeling that you have been here for a long time." The conversations with the teachers who want to take her play - and that of her international fellow students - to a higher level. She is staying with a host family from Grolloo. ,, They are so nice. It is also nice to just play in the village, "says Wherry, who has been playing the flute for 15 years. ,, I teach a lot and perform a lot. Especially in the US. But I recently visited China. And now at this beautiful place. "

Lisa Maksimova RusShe is studying in Moscow and is originally from Saint Petersburg. ,, My parents still live in St Petersburg. I have been living in Moscow for a year now. To study, "says 15-year-old Lisa Maksimova. The Russian is very enthusiastic about Grolloo. ,, It's a nice place. Very green. Everyone is also very nice. ”She is also very pleased with Grolloo Flute Sessions. According to her, she is learning a lot of new things at the festival. ,, This weekend we will perform in the church in Grolloo. I'm sure that will be a lot of fun. ”People who know what they are talking about, make Maksimova a big hit. Just like her Russian traveling companion Elena Krivorotova (13), who is two years younger. ,, I have been playing since I was 9 years old. My parents are both musicians and my brother is a cellist. So that I would play music, yes that was a shure thing. ”Maksimova says he enjoys playing the flute. ,, The sound is so beautiful. It is great that I am here in Grolloo now. Here we share the passion for playing. ”

Melanija Gradecak Croat"It's fantastic," rejoices 38-year-old Melanija Gradecak. The Croatian feels like she's in heaven. ,, Those beautiful sounds everywhere. The atmosphere is perfect. I am among like-minded people who seek knowledge. And what's great: it's not a competition. ”Melanija Gradecak had a rock band until recently, but she has now turned her back on it. Because the band played too slowly for her and her instrument. ,, Now I make electronic music. Yes, with the flute. ”And it doesn't end there. Because Gradecak wants more. She wants to introduce the flute to the world of techno. ,, No idea if it will work out. But I just want to try. That is my path, that's how I feel it. ”According to the 38-year-old musician - she has been playing the flute for 30 years - she enjoys the festival. And she enjoys the environment. ,, I stay with people just outside Grolloo. I ride my bike every morning and I enjoy the scenery. It is so beautiful here. "


vlag NederlandDwarsfluitconcerten na studieweek in Grolloo

20190822 DvhN met foutjes

Dagblad van het Noorden 22 augustus 2019

vlag GBFlute concerts after the study week in Grolloo

This weekend, for the fifth time, Grolloo Flute Sessions take place in the Village church of Grolloo. When the Swiss Matthias Ziegler decided in 1914 (A little mistake. Matthias must be very old ....BRS) to organize a study week for flutists, he could not suspect that it would be a multi-year event. This week, more than twenty students from all over the world started practicing their flute at Het Markehuis. The result of these practice sessions by coaches and students can be heard during three concerts in the Village Church. Every evening there is a different program and there is no presale. More information can be found at www.grollooflute.nl. (A little mistake. It should be .com BRS) Grolloo - Village church, Fr to Sun from 8 p.m. to 9.30 p.m., 10 euros


vlag GBGrolloo is transformed by Flute Session into a conservatory for a week

By Bas van Sluis DvhN


FluteFestival2018
Grolloo Flute Session in 2018 Foto: organisatie/Bertus Reinders

In ten days the village of Grolloo will change into a kind of conservatory for a week. About twenty flautists from around the world then settle down in the village to gain knowledge and play for the public. A Russian talent of 13 years old will show her skills..

One of the driving forces behind the Grolloo Flute Sessions is Eva Kingma from Grolloo. She is already looking forward to the arrival of talents from the classical music world. "They come from everywhere: the US, England, the United Arab Emirates, Sweden, Germany, Ireland, the Netherlands, Belgium, France, Croatia and Russia."

Top talent from Russia
Kingma says a sensation comes especially from the latter country. The 13-year-old Elena Krivorotova. ,, You don't know what you hear. She is such a huge top talent. She really plays the stars from heaven. Already now at this age. ”The young Krivorotova is accompanied by her mother. Just like the 15-year-old Vasilisa Kurakina. ,,That is much better too. We are of course not babysitters. ”

Above all, Grolloo Flute Sessions is a five-day master class for upcoming flute talent. Three teachers provide the intensive lessons that are given in the Markehuis in Grolloo. "Matthias Ziegler, Ian Clarke and Wissam Boustany," says Kingma. ,, All toppers in this world. Two professional piano players are also coming along. ”At the same time, interested people can walk into the Markehuis in Grolloo to get a taste of the music.

Spicy route
Grolloo Flute Sessions is popular. There are already registrations for next year. And you don't just get in, Kingma says. ,, Interested parties must send a video so that we can see how good someone is. Several people didn't simply get a place this year. ”It is also a tough process, says the flute maker. ,, We have had students who become emotional, because you are really turned inside out as a musician. But always with respect. Burning out makes no sense anyway. It is constructive. And everyone says they have benefited afterwards. "

According to Kingma - who builds flutes herself - the festival is carried by Grolloo itself. For example, restaurant Hofsteenge and hotel Lindenhof are doing their bit. And two local bed and breakfasts. ,, So that everyone has a decent roof over their heads and good food. Some participants sleep with villagers. "

Atmospheric church
Bertus Reinders, also involved in the flute festival, indicates that it will be another special week for Grolloo. ,, When you walk through the streets during the day or in the evening, you hear the practicing students. There are house concerts and the coaches and students ultimately perform three evenings in our atmospheric church. ”

The evening concerts in the small church in Grolloo are on 23, 24 and 25 August. ,, We know from previous editions that those concerts are always sold out. Each evening there is room for around 120 people, "says Kingma who says that tickets cost 10 euros each. "We use part of that money for the restoration of the church."


 

vlag NederlandGrolloo verandert door Flute Session in een conservatorium voor een week

Door Bas van Sluis DvhN
FluteFestival2018
Grolloo Flute Session in 2018 Foto: organisatie/Bertus ReindersOver tien dagen verandert het dorp Grolloo voor een week in een soort van conservatorium. Zo’n twintig fluitisten uit de hele wereld strijken dan neer in het dorp om kennis op te doen en te spelen voor publiek. Onder meer een Russisch toptalent van 13 jaar komt haar kunsten vertonen.

Een van de drijvende krachten achter het Grolloo Flute Sessions is Eva Kingma uit Grolloo. Ze verheugt zich op voorhand al op de komst van talenten uit de klassieke muziekwereld. ,,Ze komen overal vandaan: de VS, Engeland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zweden, Duitsland, Ierland, Nederland, België, Frankrijk, Kroatië en Rusland.”

Toptalent uit Rusland
Vooral uit dat laatste land komt een sensatie, vertelt Kingma. De 13-jarige Elena Krivorotova. ,,Je weet niet wat je hoort. Dat is zo’n gigantisch toptalent. Die speelt echt iedereen van de mat. Nu al.” De jonge Krivorotova wordt begeleid door haar moeder. Net zoals de 15-jarige Vasilisa Kurakina. ,,Dat is ook veel beter. We zijn natuurlijk geen babysitters.”

Grolloo Flute Sessions is boven alles een masterclass van vijf dagen voor aanstormend fluittalent. Drie docenten verzorgen de intensieve lessen die worden gegeven in het Markehuis in Grolloo. ,,Matthias Ziegler, Ian Clarke en Wissam Boustany”, vertelt Kingma. ,,Allemaal toppers in deze wereld. Er komen ook twee professionele pianospelers mee.” Tegelijkertijd kunnen geïnteresseerden best het Markehuis in Grolloo binnenwandelen om een vleugje van de muziek mee te krijgen.

Pittig traject
Grolloo Flute Sessions is populair. Er zijn nu al aanmeldingen voor volgend jaar. En je komt er niet zo maar tussen, vertelt Kingma. ,,Geïnteresseerden moeten een filmpje opsturen zodat we kunnen bezien hoe goed iemand is. Er zijn gewoon meerdere mensen afgevallen.” Het is ook een pittig traject, vertelt de fluitbouwster. ,,We hebben studenten gehad die emotioneel worden, want je wordt echt binnenstebuiten gekeerd als muzikant. Maar wel altijd met respect. Afbranden heeft sowieso geen zin. Het is opbouwend. En iedereen geeft na afloop aan er beter van te zijn geworden.”

Volgens Kingma - die zelf fluiten bouwt - wordt het festival gedragen door Grolloo zelf. Zo dragen restaurant Hofsteenge en hotel Lindenhof hun steentje bij. En twee lokale bed and breakfasts. ,,Zodat iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd heeft en goed te eten. Sommige deelnemers slapen bij dorpsbewoners.”

Sfeervolle kerk
Ook Bertus Reinders, betrokken bij het fluitfestival, geeft aan dat het weer een bijzondere week wordt voor Grolloo. ,,Wanneer je overdag of ‘s avonds door de straten wandelt, hoor je de oefenende cursisten. Er zijn huisconcerten en de coaches en studenten treden uiteindelijk drie avonden op in onze sfeervolle kerk.”

Die avondconcerten in de kleine kerk in Grolloo zijn op 23, 24 en 25 augustus. ,,Van eerdere edities weten we dat die concerten altijd uitverkocht zijn. Per avond is er plek voor zo’n 120 mensen”, weet Kingma die vertelt dat kaarten 10 euro per stuk kosten. ,,Een deel van dat geld gebruiken we voor de restauratie van de kerk.”


vlag GBCraftsman Eva Kingma is always busy: "Building a flute is intensive thinking"

From Dagblad van het Noorden - Bas van Sluis - 10 June 2019 (Google-translation)

Brilliant. Innovative. A genius. Flute maker Eva Kingma from Grolloo get a lot of praises from the international music world. A conversation with a professional who never chooses the gray center and is always uncertain about her work.

Every morning Eva Kingma gets up at a quarter to seven. 45 minutes later, she closes the door of her farm in the center of Grolloo behind her. To go for a walk. Out of the village. Empty the head. "A friend often hooks up and then we walk on for about an hour and fifteen minutes," she says. "To get balance in my head. Building a flute is intensive thinking. "

Kingma is always busy. Always working on technology. If she is cooking, she is still thinking of mechanics. "Fortunately, because every morning I get up I think: yes, I can go again."

The work never stops
In her "work studio" - which is next to Kingma's house farm and her husband - the completed and planned trips for this year hang on a large white board. She has just returned from St Petersburg and Moscow. A customer will be coming from the United States soon. "And then Australia and the United States. Meet flautists, network, make contacts and develop ideas at concerts. It never stops working. "

Lifetime Achievement Award

Ten months ago Eva Kingma was honored in Orlando by the National Flute Association (NFA), the largest flute organization in the world. She received the NFA Lifetime Achievement Award, the Nobel Prize for flutists. The summum. The prize is usually awarded to flutists, only two flute builders precede it in the decades that the award has been awarded. "I am the first woman."

According to her, building is beautiful, but very lonely work. "What I like very much. Sometimes I peck on my own for days on end. Then I am shocked when someone suddenly stands in the workshop. At that moment I am completely in my own world, but then I am at my best. "

For a moment she takes a tube and solder something together. She prefers to work in silence, while Miles Davis's music comes from a small box in her work corner in the studio. "The headquarters, my life." It is the place where she solder parts together, file a brass pipe and build the most modern flutes. "The lowness in these flutes has always fascinated me."

She is praised for her innovative work. She now has her own casting facility in her studio. She does everything herself, together with silversmith David Kerkhof who has been with her for seventeen years. "A fantastic craftsman with the same passion. I also learn from him. "

Not off the map quickly
Eva Kingma unmistakably works with her hands. Her fingers have a black glow from touching metal, brass and copper. Pieces of silver ("while working") have been burned in her arms and fingers. The 63-year-old Kingma, always a colorful band in her dark hair, exudes confidence in everything. Not off the map quickly. "I was brought up quite freely. It was a great improvisation, very uncertain. My father was a free bird: a visual artist. My mother pianist and singer. "

As a little girl, she can always be found in her father's workshop, who made large bronze sculptures. "We lived everywhere. When another image was ready, we would roam again. I spent a lot of time with my father and he let me mess around with the most dangerous tools, such as a knife. People often said to him, "Have you gone mad?" "Well, she cuts once and she won't do it again," he said.

The technical side
Classical music is always played at her parents' home. That she goes to recorder lessons as a child is therefore no big surprise. "At one point my father exchanged a statue for a flute my uncle Dirk Kuiper. I picked it up immediately. "

Kingma plays with great pleasure on it, but she likes to disassemble the instrument with a screwdriver. "I found the technical side more exciting. I really became fascinated and it even came to the point that I had to cancel flute lessons regularly, because my disconnected flute didn't work at that time. "

It is October 1975 when Kingma finally kills her flute. "I called my uncle and asked if he wanted to repair it." But Dirk Kuiper - himself a flute builder - does not feel like it, he tells her. He was told just before that he would be blind and deaf, while the eyes and ears are essential for a flute maker.

It is the tragedy of her uncle, she says. "He was therefore logically very sombre and depressed. Dirk had been a flautist in the Concertgebouw Orchestra for 23 years. He also built and repaired flutes with his own company. "

Kuiper suggests that Kingma comes to his workshop so that she can repair her own flute. He will then assist. "October 8, 1975," she thumps like people do on their own birthday. "I walked in there that day. 44 years ago and I never stopped. "

Eva Kingma juni 2019

Kingma's fingers have a black glow from touching metal, brass and copper. Photo: Jaspar Moulijn

Insecure times
In the years before, these were turbulent, uncertain times for Kingma and her brother and sister. As an artist, her father lives a rather dissolute life, he is someone who is mainly concerned with himself. "And after the adventures of my father two more half brothers and one half sister were added. At Dad's cremation, an unknown half-brother suddenly appeared. I suddenly turned out not to be the oldest of six, but of seven. "

For a moment she laughs very loudly, but then her voice goes down a few octaves. "I grew up with the idea that I was the only one my father trusted. When thirty years later it appears that there is another child about whom he never told anything ... "A silence follows. "Yes, when I realized that my blood became buttermilk."

Her parents eventually divorce when she is 10 years old. "I have the idea that my brothers, sisters and I have never really been brought up by him. He was very busy with himself. And that has left its mark. Not one of us is married and there is often a hassle with relationships. Detachment and trust is one thing with us. "

Loneliness
A nasty time follows. "I feel that I have spent years trying to ensure that my parents did not walk in seven locks at the same time. It wasn't a job for a 10-year-old girl anyway. There was no childhood for me. I was very unhappy about that then. I know very well what loneliness is. In my younger years I still roamed and lived in squatters' homes. ”

Yet she also likes to turn it around. "If I had had a very safe childhood, and my childhood would certainly have been different, I would never have dared to do what I am doing now. Something indestructible has come back. The feeling of: as bad as it used to be, it can never be that way again. As a result, I sometimes dare to take major steps. "

It is difficult for Kingma to indicate whether that sacrifice has been worth it. "It happened to me. It has been a totally unsafe childhood for a long time. I screamed over myself and got extremely involved in the work. I also left someone myself. And always wanting to work is the common thread. It is at the same time my independence and support. It has made me a strong girl. "

Decline
For ten years, Kingma takes everything from her great uncle Dirk Kuiper. But with the years he continues to deteriorate, becoming increasingly deaf and blind. And she continues to grow. "The decline was not only about his organs, but also" being "as a person. According to him, it had to remain what it was like. And I just wanted to continue. His world became smaller, but I wanted to develop myself further. "

She ends up in a "divorce" with her great uncle and teacher. Quarrels and intense emotions between her and Kuiper pop through the workspace. Kingma doubts whether she wants to say something about it. And then, with great effort. "At one point he said to me:" Have you thought about what kind of work you will do when I am no longer there? "I can still cry when I think about it. It was very painful. ”It is speeding up her decision to leave her uncle and start her own business. It creates a huge desire for proof. "I wanted to prove his wrong. Because suppose he was right. That I can't do it. "

Together with her husband and two sons, she goes looking for a farm in the North in connection with his work as a psychiatrist at the University Medical Center Groningen. It becomes Grolloo, the place where Kingma finally settles with Dirk Kuiper. "I was with him regularly until just before his death in 2006. It felt familiar to both of them. At a weak moment he sometimes said to me: if you hadn't done it, the company would not have been there. "

Wait a year
Everyone asks for Kingma's whistle. Still, she wants to stay small as a company, she says. "No matter how much work there is. Also to be able to keep an overview of everything. ”Only silversmith David works three days a week in her workshop.

There is a lot of pressure on it. People who would rather get their instrument yesterday than today and try to turn a no into a yes. She can now put it into perspective. "There is the music store. You can buy a flute there anyway. ”But those who are sometimes willing to wait a year can count on a tailor-made instrument.

Summer course

Eva Kingma organizes together with the famous Swiss flautist Matthias Ziegler the Grolloo Flute Festival that will be held between 21 and 25 August. It is actually a summer course for upcoming fluent talent from around the world. Participants receive master classes from top teachers. The last three days the group gives a concert in the church of Grolloo.

See also grollooflute.com

From a bare tube to a fully-fledged instrument, she is involved in the construction of a flute from start to finish. "Every screw goes through my hands. I no longer build normal instruments. My heart is really with the low flutes. Thirty years ago I made the decision to stop using all common instruments and to go into depth with the alto and later the bass flutes and double bass flutes. That is how I have distinguished myself in this world, with orchestras and solo musicians. ”

Kingma system
After years of hard work, Kingma has definitively established its name. Her flutes from Grolloo are a household name. She developed her own unique Kingma-System in the early nineties, for which she received an American patent. Musicians praise her: Kingma can now make music that could never be made before, they say about the woman from Grolloo who conquered a big name in the international music world.

She doesn't care that a large part of the Netherlands doesn't know that. The music world - its world - knows it. That counts. And that reflects on everything. "I am so happy at Grolloo. I love living in a small community. ”

She has been working together with former sidecar driver Egbert Streurer for more than a quarter of a century. "Ah, Egbert ... We are two hands on a stomach. Where can you find someone like Egbert in the Netherlands? Just like David is indispensable for me. ”She smiles from ear to ear when it comes to her striking fellow villager.

Streuer and Kingma find each other in technology. "We have a lot of fun together and we share the fascination with metal. He knows nothing about instruments, but he does know about air movements. Let's face it: such a flute, it may all look exciting, but in the end it's just like an outlet. Noise comes from that. "

Always nervous
When the praise is thrown in this way over someone's performance, it will go through life more confidently. Not Kingma. She is always nervous about her work. Uncertain, as she says herself.

"The biggest kick is when someone orders an instrument again. Then I was satisfied. I will be the last to say: I build the best alto flutes in the world. I won't do that until my grave. I take my work very seriously and with every instrument I will always do the best I can. But the NFA award has made sure that I am in a situation that I cannot afford a slip. That sometimes feels like a burden. The expectation is high not only for myself, but also for the flautist, and that can sometimes be paralyzing. ”

Never 100 percent ready
The way Kingma speaks about her work - and especially her instruments - suggests that she regards them all as her "children." "Once you look, you can no longer do it or see it," she says, almost "Cruyffian." "So you see everything. And that has a number of advantages, qualitatively. My instruments look tighter than ever. But to reach the point where you can say: now the instrument is ready. It is finished ... I find that increasingly difficult. "

She says she is attaching more and more to the instruments. "Also because you realize that it is never 100 percent ready. Ending your work: for me it is a compromise with the impossible. It is an eternal search for the instrument that I have peace with ... ”

A deep sigh follows. "I used to be more satisfied with my work. While the instruments were much less. "


 

vlag NederlandVakvrouw Eva Kingma heeft het altijd maar druk: 'Het bouwen van een fluit is intensief denkwerk'

Uit Dagblad van het Noorden - Bas van Sluis - 10 juni 2019

Briljant. Innovatief. Een genie. Over fluitbouwster Eva Kingma uit Grolloo wordt vanuit de internationale muziekwereld vooral de loftrompet gestoken. Een gesprek met een vakvrouw die nooit kiest voor het grijze midden en altijd onzeker is over haar werk.

Elke ochtend staat Eva Kingma om kwart voor zeven op. Drie kwartier later trekt ze de deur van haar boerderij in het centrum van Grolloo achter zich dicht. Om te gaan wandelen. Het dorp uit. De kop leegmaken. „Vaak haakt een vriendin aan en dan wandelen we toch zo’n uur en een kwartier stevig door.” Het is nodig, vindt ze. „Om balans te krijgen in mijn hoofd. Het bouwen van een fluit is intensief denkwerk.”

Kingma heeft het altijd druk. Altijd bezig met de techniek. Staat ze te koken, denkt ze nog aan mechanieken. „Gelukkig maar, want elke ochtend dat ik opsta denk ik: yes, ik mag weer.”

Het werk stopt nooit
In haar ‘werkatelier’ – dat naast de woonboerderij van Kingma en haar man staat – hangen de reeds voltooide reizen en nog geplande reizen voor dit jaar op een groot wit bord. Ze is net terug uit Sint-Petersburg en Moskou. Binnenkort komt een klant over uit de Verenigde Staten. „En dan Australië en de Verenigde Staten. Fluitisten ontmoeten, netwerken, contacten leggen en ideeën ontwikkelen bij concerten. Het werkt stopt nooit.”

Lifetime Achievement Award

Tien maanden geleden is Eva Kingma in Orlando geëerd door de National Flute Association (NFA), de grootste fluitorgaisatie ter wereld. Ze kreeg daar de NFA Lifetime Achievement Award, de Nobelprijs voor fluitisten. Het summum. De prijs wordt doorgaans uitgereikt aan fluitisten, slechts twee fluitbouwers gaan haar, in de tientallen jaren dat de onderscheiding wordt uitgereikt, voor. „Ik ben de eerste vrouw.”

Het bouwen is volgens haar prachtig, maar heel eenzaam werk. „Wat ik heel lekker vind. Soms zit ik dagen achtereen in mijn eentje te piemelen. Dan schrik ik me de pleuris als iemand plotseling in de werkplaats staat. Ik zit op zo’n moment volledig in mijn eigen wereld, maar dan ben ik wel op mijn best.”

Even pakt ze een buis en soldeert wat aan elkaar. Het liefste werkt ze in stilte, terwijl de muziek van Miles Davis uit een klein boxje komt, in haar werkhoekje in het atelier. „Het hoofdkwartier, mijn leven.” Het is de plek waar ze onderdelen aan elkaar soldeert, een messing pijp vijlt en bouwt aan de meest moderne fluiten. „De laagte in deze fluiten heeft mij altijd mateloos gefascineerd.”

Ze wordt geroemd om haar innovatieve werk. Ze heeft inmiddels haar eigen gietinrichting in haar atelier. Alles doet ze zelf, samen met zilversmid David Kerkhof die nu zeventien jaar bij haar werkt. „Een fantastische vakman met dezelfde passie. Ik leer ook van hem.”

Niet snel van de kaart
Eva Kingma werkt onmiskenbaar met haar handen. Haar vingers hebben een zwarte gloed van het aanraken van metaal, messing en koper. In haar armen en vingers zijn stukjes zilver (,,tijdens het bewerken’’) gebrand. In alles straalt de 63-jarige Kingma, altijd een kleurige band in haar donkere haar, uit dat ze zelfvertrouwen heeft. Niet snel van de kaart. „Ik ben heel vrij opgevoed. Het was een grote improvisatie, heel onzeker. Mijn vader was een vrije vogel: een beeldend kunstenaar. Mijn moeder pianiste en zangeres.”

Ze is als klein meisje altijd in de werkplaats van haar vader, die grote bronzen beelden, maakte te vinden. „We woonden overal. Als er weer een beeld klaar was, dan gingen we weer zwerven. Ik bracht veel tijd met mijn vader door en hij liet mij vol vertrouwen rommelen met de meest gevaarlijke gereedschappen, zoals een stanleymes. Mensen zeiden vaak tegen hem: ‘Ben je gek geworden?’ ‘Nou ja, ze snijdt zich een keer en dan doet ze het niet weer’, zei hij dan.”

De technische kant
Bij haar ouders thuis wordt altijd klassieke muziek gedraaid. Dat ze dus als kind op blokfluitles gaat is dan ook geen grote verrassing. „Op een gegeven moment heeft mijn vader een beeld geruild voor een dwarsfluit mijn achteroom Dirk Kuiper. Die heb ik direct ingepikt.”

Kingma speelt er met veel plezier op, maar het allermooiste vindt ze om het instrument met een schroevendraaier uit elkaar te halen. „De technische kant vond ik spannender. Ik raakte echt gefascineerd en het kwam zelfs zo ver dat ik regelmatig fluitlessen moest afzeggen, omdat mijn uit elkaar geschroefde fluit het op dat moment niet deed.”

Het is oktober 1975 als Kingma haar dwarsfluit definitief om zeep helpt. „Ik belde mijn oom en vroeg of hij hem wilde repareren.” Maar Dirk Kuiper - zelf fluitbouwer - heeft daar geen zin in, vertelt hij haar. Hij heeft vlak daarvoor te horen gekregen dat hij blind en doof wordt, terwijl de ogen en oren essentieel zijn voor een fluitbouwer.

Het is de tragiek van haar achteroom, vertelt ze. „Hij was daardoor logisch heel somber en depressief. Dirk was 23 jaar fluitist in het concertgebouworkest geweest. Hij bouwde en repareerde ook fluiten met zijn eigen bedrijfje.”

Kuiper stelt voor dat Kingma langskomt in zijn werkplaats zodat ze zelf haar fluit kan repareren. Hij assisteert dan wel. „8 oktober 1975”, dreunt ze op zoals mensen dat bij hun eigen verjaardag doen. „Op die dag liep ik daar binnen. 44 jaar geleden en ik ben er nooit meer mee gestopt.”

Eva Kingma juni 2019

De vingers van Kingma hebben een zwarte gloed van het aanraken van metaal, messing en koper. Foto: Jaspar Moulijn

Onzekere tijden
In de jaren daarvoor zijn het turbulente, onzekere tijden voor Kingma en haar broertje en zusje. Haar vader leeft als kunstenaar een nogal losbandig leven, hij is iemand die vooral met zichzelf bezig is. „En na de avonturen van mijn vader kwamen daar nog twee halfbroers en een halfzus bij. Bij de crematie van pa dook er plotseling nog een onbekende halfbroer op. Bleek ik opeens niet de oudste van zes, maar van zeven.”

Even lacht ze heel hard, maar dan gaat haar stem een paar octaven omlaag. „Ik groeide op met het idee dat ik de enige was die mijn vader vertrouwde. Als dan dertig jaar later blijkt dat er nog een kind is over wie hij nooit wat heeft verteld...” Een stilte volgt. „Ja, toen ik dat besefte werd mijn bloed wel even karnemelk.”

Haar ouders scheiden uiteindelijk als ze 10 jaar oud is. „,Ik heb het idee dat mijn broers, zussen en ik nooit echt zijn opgevoed door hem. Hij was erg druk met zichzelf. En dat heeft zijn sporen wel nagelaten. Niet een van ons is getrouwd en er is vaak gedoe met relaties. Onthechtheid en vertrouwen is wel een ding bij ons.”

Eenzaamheid
Een akelige tijd volgt. „Voor mijn gevoel ben ik jarenlang bezig geweest om te zorgen dat mijn ouders niet in zeven sloten tegelijk liepen. Het was hoe dan ook geen taak voor een 10-jarig meisje. Een kindertijd is er voor mij dan ook niet geweest. Ik ben daar toen erg ongelukkig over geweest. Ik weet heel goed wat eenzaamheid is. In mijn jonge jaren heb ik nog gezworven en in kraakhuizen gewoond.”

Toch draait ze het ook graag om. „Als ik een heel veilige jeugd had gehad, en mijn jeugd had zonder meer anders moeten lopen hoor, dan had ik nooit durven doen wat ik nu doe. Er is iets onverwoestbaars voor teruggekomen. Het gevoel van: zo erg zoals het vroeger was, zo kan het nooit meer worden. Daardoor durf ik soms grote stappen te zetten.”

Het is wel moeilijk voor Kingma om aan te geven of dat offer het allemaal waard is geweest. „Het is me overkomen. Het is heel lang een totaal onveilige jeugd geweest. Daarin overschreeuwde ik mijzelf en heb ik me extreem vastgebeten in het werk. Ik ben zelf ook weggegaan bij iemand. En het steeds maar willen werken is de rode draad. Het is tegelijkertijd mijn onafhankelijkheid en houvast. Ik ben er wel een sterke meid door geworden.”

Aftakeling
Tien jaar lang neemt Kingma alles aan van haar achteroom Dirk Kuiper. Maar met de jaren takelt hij verder af, wordt steeds dover en blinder. En zij blijft groeien. „De aftakeling ging niet alleen over zijn organen, maar ook het ‘zijn’ als mens. Het moest volgens hem blijven hoe het was. En ik wilde juist verder. Zijn wereld werd kleiner, maar ik wilde mijzelf verder ontwikkelen.”

Ze belandt in een ‘scheiding’ met haar achteroom en leermeester. Ruzies en heftige emoties tussen haar en Kuiper knallen door de werkruimte. Kingma twijfelt of ze er iets over wil zeggen. En dan, met grote moeite. „Op een gegeven moment zei hij tegen mij: ‘Heb je er al over nagedacht wat voor soort werk je gaat doen als ik er niet meer ben?’ Ik kan nog huilen als ik erover nadenk. Het was erg pijnlijk.” Het bespoedigt haar beslissing om bij haar oom weg te gaan en voor zichzelf te beginnen. Het zorgt voor een gigantische bewijsdrift. „Ik wilde zijn ongelijk bewijzen. Want stel dat hij gelijk zou hebben. Dat ik het niet kan.”

Samen met haar man en twee zoons gaat ze op zoek naar een boerderij in het Noorden in verband met zijn werk als psychiater in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het wordt Grolloo, de plaats waar Kingma het uiteindelijk bijlegt met Dirk Kuiper. „Ik ben tot vlak voor zijn dood in 2006 regelmatig bij hem geweest. Dat voelde voor beiden toch vertrouwd. Op een zwak moment heeft hij ook wel eens tegen mij gezegd: als jij het niet had gedaan, dan was het bedrijf er niet meer geweest.”

Een jaar wachten
Iedereen vraagt om Kingma’s fluiten. Toch wil ze als bedrijf klein blijven, vertelt ze. „Hoeveel werk er ook is. Ook om alles te kunnen blijven overzien.” Alleen zilversmid David werkt drie dagen in de week in haar werkplaats.

Er staat veel druk op. Mensen die hun instrument liever gisteren dan vandaag krijgen en van een nee toch een ja proberen te maken. Ze kan het inmiddels relativeren. „Daar is de muziekzaak. Koop je daar toch lekker een fluit.” Maar wie bereid is soms een jaar te wachten, mag rekenen op een op maat gemaakt instrument.

Zomercursus

Eva Kingma organiseert samen met de bekende Zwitserse fluitist Matthias Ziegler het Grolloo Fluit Festival dat tussen 21 en 25 augustus wordt gehouden. Het is eigenlijk een zomercursus voor aanstormend fluittalent uit de hele wereld. Deelnemers krijgen masterclasses van topdocenten. De laatste drie dagen geeft de groep een concert in de kerk van Grolloo.

Zie ook grollooflute.com

Van een kale buis tot naar een volwaardig instrument, ze is van begin tot eind betrokken bij de bouw van een fluit. „Ieder schroefje gaat door m’n handen. Ik bouw geen normale instrumenten meer. Mijn hart ligt echt bij de lage fluiten. Dertig jaar geleden heb ik de beslissing genomen om met alle gewone instrumenten te stoppen en de diepte in te gaan met de alt- en later de basfluiten en contrabasfluiten. Op die manier heb ik mij in deze wereld weten te onderscheiden, bij de orkesten en solo-muzikanten.”

Kingma-System

Kingma heeft haar naam, na jaren harde arbeid, definitief gevestigd. Haar fluiten uit Grolloo zijn een begrip. Ze ontwikkelde begin jaren negentig haar eigen unieke Kingma-System waarvoor zij een Amerikaans patent ontving. Musici roemen haar: door Kingma kan er nu muziek worden gemaakt die nooit eerder kon worden gemaakt, zeggen ze over de vrouw uit Grolloo die een grote naam in de internationale muziekwereld veroverde.

Dat een groot deel van Nederland dat niet weet, maakt haar niks uit. De muziekwereld – haar wereld – weet het wel. Dat telt. En dat straalt op alles af. „Ik heb het zo onwijs naar mijn zin in Grolloo. Het leven in een kleine gemeenschap vind ik heerlijk.”

Ze werkt nu al ruim een kwart eeuw samen met voormalig zijspancoureur Egbert Streurer. „Ah, Egbert... We zijn twee handen op een buik. Waar vind je in Nederland nu zo iemand als Egbert? Net zoals David onmisbaar voor mij.” Ze glimlacht van oor tot oor als het over haar markante dorpsgenoot gaat.

Streuer en Kingma vinden elkaar in de techniek. „We hebben veel gein met elkaar en we delen de fascinatie met metaal. Hij weet niks van instrumenten, maar wel van luchtverplaatsingen. Laten we wel zijn: zo’n fluit, het ziet er misschien wel allemaal spannend uit, maar uiteindelijk is het net een uitlaat. Daar komt ook lawaai uit.”

Altijd zenuwachtig

Wanneer de loftrompet op deze manier wordt gestoken over iemands prestaties zal die toch zelfverzekerder door het leven gaan. Niet Kingma. Ze is altijd zenuwachtig over haar werk. Onzeker, zoals ze zelf zegt.

„De grootste kick is wanneer iemand opnieuw een instrument bestelt. Dan ben ik goed bevonden. Ik zal de laatste zijn die zegt: ik bouw de beste altfluiten van de wereld. Tot aan mijn graf zal ik dat niet doen. Ik neem mijn werk heel serieus en bij ieder instrument zal ik altijd het beste doen wat ik kan. Maar de NFA-award heeft ervoor gezorgd dat ik in een situatie zit dat ik me geen uitglijer kan veroorloven. Dat voelt soms ook als een last. De verwachting is niet alleen van mijzelf, maar ook van de fluitist hoog en dat werkt soms verlammend.”

Nooit 100 procent klaar

De manier waarop Kingma over haar werk – en vooral – haar instrumenten spreekt, doet vermoeden dat ze ze allemaal als haar ‘kindjes’ beschouwt. „Als je eenmaal kijkt, kun je niet meer doen of je het niet meer ziet”, zegt ze bijna ‘Cruijffiaans’. „Dus je ziet alles. En dat heeft een aantal voordelen, kwalitatief gezien. Mijn instrumenten zien er strakker uit dan ooit. Maar om dan het punt te bereiken dat je kunt zeggen: nu is het instrument klaar. Het is af... Dat vind ik steeds moeilijker worden.”

Ze zegt zich steeds meer te hechten aan de instrumenten. „Ook omdat je je realiseert dat het nooit 100 procent klaar is. Je werk beëindigen: het is voor mij een compromis sluiten met het onmogelijke. Het is een eeuwige zoektocht naar het instrument waar ik vrede mee heb...”

Een diepe zucht volgt. „Vroeger was ik tevredener over mijn werk. Terwijl de instrumenten veel minder waren.”

 


DE SCHAKEL  Woensdag 29 augustus 2018 (Geschreven door Henry Koops)

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

GROLLOO - Overal in Grolloo klonken de afgelopen week de klanken van flui¬ten. Deelnemers aan Grolloo Flute Session 4 oefenden op diverse plaatsen in het dorp. De 23 cursisten van over de hele wereld bereidden zich voor op de lessen van de coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias ZiegIer. Ze namen hen bij de hand om de fijne kneepjes van het fluitvak te leren. Het geleerde en hun basiskennis konden ze gebruiken voor de concerten die van vrijdag tot en met zondag werden gegeven in de kerk van Grolloo.

Fluitbouwster Eva Kingma uit Grolloo is mede-organisator van het evenement in haar dorp. Ze doet het samen met Matthias Ziegler die enkele jaren geleden met het idee kwam en heel veel vrijwilligers uit het dorp. ,,Het loopt fantastisch. Het is een hele leuke groep. We hebben zeven deelnemers dan de vorige keer", zegt Kingma. ,,Het is mooi om hen te zien samenwerken. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en het is mooi om te zien hoe ze elkaar na een tijdje ondersteunen. Sommige hebben, als ze hier aankomen, vrees 'om te spelen. Ze komen als angstige vogeltjes binnen, maar ontdooien binnen een paar dagen mede door de enthousiaste docenten. Ze breken helemaal open." Kingma is blij dat de inwoners van het dorp het evenement hebben omarmd. Vier jaar geleden was er nog een wat afwachtende houding. Nu staat men in de rij om de studenten onderdak te geven", aldus Kingma die er wel voor waakt dat de lokale horeca geen klanten misloopt.
Maar voor een arme studente als Chloé Cuttez is een gratis onderkomen een uitkomst. De 25-jarige Française is voor de tweede keer in Grolloo. Door de hulp van de inwoners en wat sponsoring kan ze toch aan het festival deelnemen.

• Studenten uit de hele wereld zijn in Grolloo samengekomen om samen te spelen en hun fluitspel te ontwikkelen. (foto: Bertus Reinders)


,,De inwoners van Grolloo zijn geweldig", zegt ze. "Ze zijn niet oppervlakkig, maar erg geïnteresseerd in mij als persoon. Ze hebben veel belangstelling voor mij. Ze zorgen deze dagen goed voor mij." De Franse fluitiste, die al sinds haar zevende fluit speelt, geniet ook van de samenwerking met haar medestudenten en de lessen van de drie docenten. ,,Ik heb zeer goede adviezen gekregen om mijn techniek en spel te verbeteren. Ook is het fijn om ervaringen uit te wisselen met de andere studenten. En het contact met het publiek is ook erg prettig. Het is een feest om hier te spelen, met je instrument en met muziek bezig te zijn. Ook vond ik het geweldig om de werkplaats van Eva te zien. Je krijgt dan ook inzicht in hoe mijn instrument is gebouwd. Ik vind het hier geweldig en heb veel vrienden gemaakt."

Even verder op neemt coach Wissam Boustany een van de andere studenten onder handen. Een strenge benadering wisselt hij af met humor. Het probeert de angst weg te nemen en de studenten vertrouwen te geven. Als de stu¬dente dezelfde fout blijft maken geeft hij aan: ,,Fouten maken is menselijk. Maar het heeft veel te maken met concentratie. Je mag de concentratie niet laten verslappen. Je moet de moeilijke noot tijdens het oefenen aanvallen, net zolang tot de noot gewoon is, net als al die ander noten." Vervolgens richt" hij zich tot de omstanders. "Je moet voortdurend blijven oefenen. Maar oefenen moet geen vicieuze cirkel zijn, het moet een spiraal van ontwikkeling zijn."

De Professor of Flute van het Royal Northern College of Music in Engeland geniet van het werken van de studenten uit verschillende culturen. ,,De culturele verschillen zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de persoon. We zijn allemaal mensen. Ik geniet er van om hen te motiveren. De studenten krijgen niet alleen les in het spelen op een fluit, maar ook in hun ontwikkeling als mens. En als ze het beste uit hun zelf halen, het proces begrijpen, open staan voor nieuwe ideeën en zichzelf ontwikkelen, kan het ook leerzaam zijn voor mijzelf."
Boustany geniet volop in Grolloo.

"Grolloo is één van de belangrijkste plaatsen in de fluitwereld. Dat komt door Eva. Haar innovaties zijn zo belangrijk geweest. Het is dan ook meer dan terecht dat ze de Lifetime Achievement Award heeft gekregen. De waardering verdient ze, maar dat moet wel voortgezet worden. Haar fluiten moeten gekocht worden, waardoor de ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Als fluitisten de populaire standaard fluiten blijven aanschaffen stoppen de innovatieve ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hebben met het Kingmasystem te maken. Men mag hier best trots op haar zijn."

De groep studenten die deelnamen aan Flute Sesions 4 in Grolloo. (foto: Bertus Reinders) 

 


DE SCHAKEL  Wednesday, August 29, 2018  (Wrtitten by Henry Koops - Translated by J-Sketch)

Flutists develop their performance and skills in Grolloo

GROLLOO – Everywhere in Grolloo the sound of different flutes wasn’t easy to miss last week. Participants in Grolloo Flute Session 4 practiced at various places in the village. The 23 students from all over the world prepared for the lessons from coaches Ian Clark, Wissam Boustany and Matthias Ziegler. They teached them certain tips & tricks to play the flute. The lessons provided the knowledge, on top of their own, that they could use for the concerts that were given from Friday to Sunday in the church of Grolloo.

Flutemaker Eva Kingma from Grolloo is co-organizer of the event in her village. She does it together with Matthias Ziegler who came up with the idea a few years ago and a lot of volunteers from the village. ,, It is fantastic. It is a very nice group. We have seven participants more than last time, "says Kingma,"It's nice to see them working together, they've never met, and it's nice to see how they support each other after a while, some are, if they come here, scared to play. They come in like frightened birds, but in a few days, partly because of the enthusiastic teachers, they open up completely." Kingma is pleased that the residents of the village have embraced the event. “Four years ago there was a somewhat cautious attitude. Now they are queuing to give shelter to the students,"says Kingma, who ensures that the local hotel or B&B’s do not miss out on customers.
But for a poor student like Chloé Cuttez, a free shelter is a godsend. The 25-year-old Française is in Grolloo for the second time. Thanks to the help of the inhabitants and some sponsorship, she can still participate in the festival.

• Students from all over the world have come together in Grolloo to play together and develop their flute skills. (foto: Bertus Reinders)

"The inhabitants of Grolloo are great," she says. "They are not superficial, but very interested in me as a person. They are very interested in me. They take good care of me these days. "The French flutist, who has been playing flute since she was seven, also enjoys the cooperation with her fellow students and the lessons of the three teachers." I received very good advice on my technique and play. It is also nice to exchange experiences with the other students, and the contact with the audience is also very pleasant, it is a pleasure to play here, to play your instrument and with great music. It's great to see Eva's workshop, so you get an insight into how my instrument is built, I love it here and I've made many friends."

A bit further on, coach Wissam Boustany takes on another one of the students. He alternates a strict approach with humor. He tries to take away the fear and give the students more confidence. If the student continues to make the same mistake, he says: "Making mistakes is human. But it has a lot to do with concentration. You cannot lose the concentration. You have to attack the difficult notes while practicing, just as long as the note is normal, just like all those other notes." He then turns to the bystanders. "You have to keep practicing constantly, but practicing should not be a vicious circle, it has to be a spiral of development."

The Professor of Flute at the Royal Northern College of Music in England enjoys working with students from different cultures. "The cultural differences are not that important. It's about the person. We are all people. I enjoy motivating them. Students are taught not only in playing on a flute, but also in their development as a human being. And if they get the best out of themselves, understand the process, be open to new ideas and develop themselves, it can also be instructive for myself. " Boustany is fully enjoying Grolloo.

"Grolloo is one of the most important places in the flute world, because of Eva, her innovations have been so important, and it is more than right that she has been awarded the Lifetime Achievement Award, she has to be appreciated. Her flutes have to be bought, so that the developments can continue. When flutists continue to purchase the popular standard flutes, the innovative developments stop, these developments have to do with the Kingmasystem, and people should be very proud of this. "

• The group of students who participated in Flute Sesions 4 in Grolloo. (photo: Bertus Reinders)


Persbericht van de NFA op 19 juni 2018

vrij vertaald in het Nederlands

logo NFADe National Flute Association is verheugd aan te kondigen dat Eva Kingma de Lifetime Achievement Award 2018 heeft ontvangen, uitgereikt aan een persoon die heeft geïnspireerd en bijgedragen aan de vooruitgang en kennis van het fluit- en fluitspel. De prijs wordt op de 46e Annual National Flute Association Convention gepresenteerd, 9-12 augustus 2018, in Orlando.
Bezoek nfaonline.org/Annual-Convention.

Eva Kingma is een wereldberoemde instrumentmaker die gespecialiseerd is in lage fluiten, zoals de alt, bas en contrabas. Haar talrijke innovaties op deze instrumenten hebben het voor een groeiend aantal fluitisten mogelijk gemaakt om ze te adopteren en te gebruiken voor solo- en ensemblewerk. Haar beroemdste product is het Kingma-systeem, dat twee belangrijke voordelen heeft: de regularisatie van kwarttoonverdeling en versterking van de capaciteit van de fluit voor multiphonics, of de mogelijkheid om meerdere noten tegelijk te spelen.

"Ik ben volledig overweldigd en ongelooflijk vereerd om de Lifetime Achievement Award te ontvangen," zei Eva Kingma. "Deze eer geeft me de brandstof om door te gaan met wat ik heb gedaan. Dank aan alle mensen bij de NFA die dit mogelijk hebben gemaakt! "

"Eva Kingma heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van lage fluiten met haar innovatieve ontwerpen en nauwkeurig vakmanschap, "zei Kyle Dzapo, NFA President. "Haar werk heeft de verbeelding van artiesten en componisten over de hele wereld gevoed en de National Flute Association is erg enthousiast haar te belonen met een Lifetime Achievement Award op onze 2018-conventie in Orlando. "

Het Kingma-systeem is gebaseerd op de Boehm-systeemfluit, maar gebruikt extra toetsen, waaronder een C # trill key, en haar gepatenteerde key-on-key-systeem, om fluitisten in staat te stellen alle twaalf kwartnoten te spelen met consistentie en duidelijkheid. De mogelijkheid om eerder sleutels met gesloten gaten te ventileren, leidt ook tot meer toonhoogteregeling door het vermogen van de speler om intonatie te veranderen en te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben nieuwe wegen geopend voor zowel fluitisten als componisten.

Kingma Flutes is in de vroege jaren vijftig, kort na de Tweede Wereldoorlog, in Nederland ontstaan. Een tekort aan blaasinstrumenten leidde er toe dat Dirk Kuiper, de tweede fluitist in het Concertgebouworkest van Amsterdam, om een klein bedrijf op te richten om aan de vraag naar nieuwe fluiten te voldoen. In 1975 sloot Eva Kingma zich aan bij Kuiper, later nam zij het bedrijf over in 1981. Sinds 1988 is het bedrijf gevestigd in het dorp Grolloo in het noorden van Nederland.

De eerste Altfluit van het Kingma-systeem ontstond in 1991. In 1993 creëerde Kingma ook een Kingma Systeem C-fluit in samenwerking met Bickford Brannen, maar heeft sindsdien gekozen om zich te concentreren op lage fluiten, die allemaal beschikbaar zijn met het Kingma-systeem. Door haar werk heeft Kingma vaak samengewerkt met andere fluitenmakers en klanten, hier deed ze inspiratie en ideeën op voor het maken van haar fluiten.

Kingma zei: "Ik had het grote voorrecht om samen te werken met een aantal fantastische fluitenmakers zoals Albert Cooper en Bickford Brannen en fluitisten die me eindeloze inspiratie gaven om mijn innovaties voort te zetten. Het openen van deuren voor fluitisten en componisten is een prachtig proces. Ik heb het nooit gerealiseerd dat het wereldwijd zo'n grote impact had."

Deze coöperatieve en persoonlijke aanpak heeft haar ook geholpen om extra aandacht te besteden aan de ergonomie van haar instrumenten. Kingma heeft hard gewerkt om toetsen zo te positioneren dat de handposities zo comfortabel mogelijk zijn. Dit levert de fluitisten meer behendigheid en uithoudingsvermogen op tijdens de uitvoering.

Kingma is van plan om haar focus op lage fluiten voort te zetten en zal binnenkort beginnen aan haar eerste dubbele contrabasfluit.

"Ik zal op minst drie reïncarnaties nodig hebben, wil ik al mijn ideeën uitwerken,” zei ze.

Over de NFA
Sinds haar begin in 1972 is de NFA gegroeid de grootste fluit organisatie in de wereld, met meer dan 4000 leden in 50 landen. Haar jaarlijkse conventie omvat 19 wedstrijden, veel met contant geld prijzen. De NFA heeft tientallen grote werken voor fluit, piccolo, en kamerensemble in beheer en verstrekt opleidings- en excelentbeurzen voor fluitisten van alle leeftijden en vanuit landen wereldwijd. Haar 40-jarige lid tijdschrift is De Fluitist en verschijnt eens per kwartaal. Bezoek nfaonline.org.

 

Press release from the NFA on June 19, 2018

Download original pressrelease in English


Persbericht d.d. 27 juli 2018 NFA LAA

t.b.v. lokale media

GROLLOO/ORLANDO Terwijl Grolloo zich voorbereidt op het vierde Grolloo Flute Festival, mag Eva Kingma, de fluitenbower op basis waarvan de Grolloo Flute Sessions ooit zijn ontstaan, op 11 augustus een bijzondere prijs in ontvangst nemen in Orlando, Florida USA. Zij krijgt de NFA Lifetime Achievement Award, de hoogste onderscheiding binnen de fluitwereld.

De prijs wordt doorgaans uitgereikt aan fluitisten: Kingma is de derde fluitbouwer die deze prijs krijgt. En dat is een grote eer. "Het is fantastisch, dit had ik niet verwacht."

Kingma wordt door de jury geroemd om haar innovatieve werk en wat daar uit voortgekomen is. Ze maakt fluiten die lage tonen kunnen spelen, en daar was nauwelijks muziek voor. Die muziek is er door de fluiten van Kingma nu wel gekomen.

Eva Kingma is een wereldberoemde instrumentmaker die gespecialiseerd is in lage fluiten. Haar grootste innovatie, het Kingma-systeem, omvat zes extra toetsen die de fluitist helpen om de sonoriteit en nauwkeurigheid van kwarttoonverdeling in alle registers te regulariseren en versterking van de capaciteit van de fluit voor multiphonics, of de mogelijkheid om meerdere noten tegelijk te spelen.

Haar innovaties hebben de verbeelding van componisten en artiesten aangewakkerd, terwijl ze ook veel van de ergonomische uitdagingen van het bespelen van de instrumenten heeft opgelost. Kingma's werkplaats bevindt zich in het centrum van Grolloo.

Eva Kingma is deze week (33) in Orlando, daarna naar Londen, waar de beurs speciaal voor haar een week is verplaatst. Dan snel terug naar Grolloo om cursisten en coaches te ontvangen voor de Grolloo Flute Sessions.


 

Persbericht d.d. 27 juli 2018 Grolloo Flute Festival

t.b.v. lokale media

Grolloo Flute Festival  Van 22 tot en met 26 augustus vindt in Grolloo voor de vierde keer Grolloo Flute Sessions plaats. Tijdens deze week gaan ruim twintig cursisten van over de hele wereld in Grolloo werken aan het spelen op hun dwarsfluit. Zo kunnen ze hun kennis en kunde analyseren en ontwikkelen. Dit alles in een open atmosfeer, met respect voor elkaar en in een omgeving waar je nieuwsgierig gaat worden naar wat er allemaal nog meer mogelijk is. En dat allemaal onder de leiding van bevlogen coaches.

Een bijzondere week voor Grolloo. Wanneer je overdag of ’s avonds door de straten wandelt, hoor je oefenende cursisten. Hotel, B&B’s zitten vol en veel studenten worden ondergebracht bij gastgezinnen. Dagelijks wordt er geoefend in de zalen van Het Markehuis. Deze oefensessies zijn bij te wonen. Optredens worden verzorgd in de vorm van huisconcerten, maar voor het grote publiek treden coaches en studenten drie avonden op in de sfeervolle kerk te Grolloo.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.grollooflute.com (Engels) of www.grolloo.com voor een schema (Nederlands).

U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere concerten op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus in de fraaie kleine kerk te Grolloo. Aanvang 20:00 uur. Entree € 10,00. Elke avond is er een ander programma en er is geen voorverkoop. 


Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op 

rtvdrenthe

Bron: RTV Drenthe

GROLLOO - Fluitisten van heinde en verre laten hun instrument maken door de handen van Eva Kingma uit Grolloo. Gisteren ontving zij voor haar creaties de Lifetime Achievement Award in het Amerikaanse Orlando.

Deze prijs wordt toegekend aan iemand die met zijn of haar carrière een grote bijdrage levert aan de muzieksector. De uitreiking van de prijs gebeurde tijdens de grootste internationale fluitenbeurs. Daar verzamelen zich professionele fluitisten, fluitenbouwers en fluitenbedrijven over de hele wereld. "Daar werd de award met veel bombarie aan mij uitgereikt. Het was fantastisch, echt fantastisch", memoreert Kingma.

Eva Kingma uit Grolloo maakt fluiten voor over de hele wereld foto RTV Drenthe

Foto RTV Drenthe

Hoogste op vakgebied

Een jaar geleden wist zij al dat ze de prestigieuze prijs had gewonnen. "Dat was zo overdonderend dat ik dacht, na een jaar is het vast allemaal wel gezakt. Maar nu heb ik het gevoel dat ik er nog een jaar aan moet wennen. Want dit is toch het hoogste wat er in mijn vakgebied valt te winnen."

Kingma werkt in Grolloo aan haar fluiten. "Een fantastisch dorp, met veel activiteit op muziekgebied. Het is geweldig dat mijn werk dat ik daar maak Orlando weet te bereiken."

De gelauwerde instrumentenmaker maakt 43 jaar fluiten. Begin jaren '90 begon ze met het bezoeken van de beurzen, al was ze bang dat dit een verlammend effect op haar creativiteit zou hebben. "Collega's haalden me over en al snel bleek dat het een goed besluit was. Het is erg fijn om met anderen te praten over het vak." Daarna is ze het evenement blijven bezoeken. Door heel Amerika, waar het ieder jaar in een andere plaats gehouden wordt.

Alles op bestelling

Kingma specialiseert zich in fluiten met lagere tonen, zoals de alt-, bas-, en contrabasfluiten. In de loop der jaren is ze zich beginnen te onderscheiden van fluiten uit de rest van de wereld. "Mensen weten de 'lage' fluiten in Grolloo heel goed te vinden. Ik maak alles op bestelling. Muzikanten komen van heinde en verre om daar hun instrument te halen of uit te proberen. Afstand blijkt dan niet uit te maken. Dat vind ik heel bijzonder."

Volgens de vakjury zijn de fluiten van Kingma de beste instrumenten in haar categorie. Geïnteresseerden kunnen ze krijgen zoals ze willen, zegt de inwoonster van Grolloo. "Ik maak ze voor grote handen, kleine handen, voor jazz, improvisatie, klassieke muziek, noem maar op. Daarom zijn ze uniek." En ook qua geluid onderscheiden de fluiten zich, zegt Kingma. "Op de beurzen zie je veel werk uit China. Dat ziet er mooi uit, maar ze missen iets in het geluid. Het is meer massaproductie. Daar wil ik niet aan meedoen."

Terug naar Grolloo

Als je een instrument van de hand van Kingma wilt hebben moet je wel minimaal een jaar geduld hebben. "Gelukkig knapt daar niemand op af."

Kingma kijkt ernaar uit om straks weer terug te vliegen naar het rustieke Grolloo. "Dat is toch wel fijn na dit enorme circus. Je zit hier toch met vijfhonderd tot duizend fluitisten die zitten te spelen." Lang van de Drentse rust kan ze niet genieten. Over een week vertrekt ze naar Engeland, waar haar prijs gevierd wordt op een fluitenbeurs. "Een soort hommage aan mijn werk."

Als dat achter de rug is, vinden er in haar woonplaats fluitfestiviteiten plaats. Dan begint het Grolloo Fluit Festival. "Fluitisten over de hele wereld komen om masterclasses en lessen te geven. Plus twee grote muzikanten uit Engeland en Zwitserland, plus twee pianisten gaan er de boel op z'n kop zetten. Ik kijk daar enorm naar uit."

GFS the movie

 Links to several movies

 

 

Over grolloo.com

Het aantal bezoekers op www.grolloo.com neemt nog steeds toe. Met bijna 42.000 bezoekers in 2016 mogen we heel tevreden zijn (een derde van dit aantal zien we in juli, de maand van het bluesfestival).

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.

Onder de link "Downloads" kunt u b.v. de jaaragenda en de lijst met secretariaten van de verenigingen vinden.

Kijk ook eens onder "Activiteiten" of "Activiteitenkalender" voor nog meer informatie.