Grolloo Flute Sessions

 24-26 augustus 2018

Foto's Grolloo Flute Sessions

A promo video has been made of the Grolloo Flute Session edition 4. You can watch this video by clicking on the link below
https://youtu.be/x3TfR_UO8qM

Van de Grolloo Flute Session editie 4 is een promotievideo gemaakt. U kunt deze video bekijken door op onderstaande link te klikken
https://youtu.be/x3TfR_UO8qM

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

Flutists develop their performance and skills in Grolloo

Master Classes bijwonen?

WAT CURSISTEN ZEGGEN

Interviews RTV Drenthe Radio en TV

Interview Eva Kingma door Hans Haffmans op NPO4

Eva Kingma krijgt Lifetime Achievement Award

Persbericht van de NFA op 19 juni 2018

Persbericht d.d. 27 juli 2018 NFA LAA

Persbericht d.d. 27 juli 2018 Grolloo Flute Festival

Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op 


DE SCHAKEL  Woensdag 29 augustus 2018 (Geschreven door Henry Koops)

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

GROLLOO - Overal in Grolloo klonken de afgelopen week de klanken van flui¬ten. Deelnemers aan Grolloo Flute Session 4 oefenden op diverse plaatsen in het dorp. De 23 cursisten van over de hele wereld bereidden zich voor op de lessen van de coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias ZiegIer. Ze namen hen bij de hand om de fijne kneepjes van het fluitvak te leren. Het geleerde en hun basiskennis konden ze gebruiken voor de concerten die van vrijdag tot en met zondag werden gegeven in de kerk van Grolloo.

Fluitbouwster Eva Kingma uit Grolloo is mede-organisator van het evenement in haar dorp. Ze doet het samen met Matthias Ziegler die enkele jaren geleden met het idee kwam en heel veel vrijwilligers uit het dorp. ,,Het loopt fantastisch. Het is een hele leuke groep. We hebben zeven deelnemers dan de vorige keer", zegt Kingma. ,,Het is mooi om hen te zien samenwerken. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en het is mooi om te zien hoe ze elkaar na een tijdje ondersteunen. Sommige hebben, als ze hier aankomen, vrees 'om te spelen. Ze komen als angstige vogeltjes binnen, maar ontdooien binnen een paar dagen mede door de enthousiaste docenten. Ze breken helemaal open." Kingma is blij dat de inwoners van het dorp het evenement hebben omarmd. Vier jaar geleden was er nog een wat afwachtende houding. Nu staat men in de rij om de studenten onderdak te geven", aldus Kingma die er wel voor waakt dat de lokale horeca geen klanten misloopt.
Maar voor een arme studente als Chloé Cuttez is een gratis onderkomen een uitkomst. De 25-jarige Française is voor de tweede keer in Grolloo. Door de hulp van de inwoners en wat sponsoring kan ze toch aan het festival deelnemen.

• Studenten uit de hele wereld zijn in Grolloo samengekomen om samen te spelen en hun fluitspel te ontwikkelen. (joto: Bertus Reinders)


,,De inwoners van Grolloo zijn geweldig", zegt ze. "Ze zijn niet oppervlakkig, maar erg geïnteresseerd in mij als persoon. Ze hebben veel belangstelling voor mij. Ze zorgen deze dagen goed voor mij." De Franse fluitiste, die al sinds haar zevende fluit speelt, geniet ook van de samenwerking met haar medestudenten en de lessen van de drie docenten. ,,Ik heb zeer goede adviezen gekregen om mijn techniek en spel te verbeteren. Ook is het fijn om ervaringen uit te wisselen met de andere studenten. En het contact met het publiek is ook erg prettig. Het is een feest om hier te spelen, met je instrument en met muziek bezig te zijn. Ook vond ik het geweldig om de werkplaats van Eva te zien. Je krijgt dan ook inzicht in hoe mijn instrument is gebouwd. Ik vind het hier geweldig en heb veel vrienden gemaakt."

Even verder op neemt coach Wissam Boustany een van de andere studenten onder handen. Een strenge benadering wisselt hij af met humor. Het probeert de angst weg te nemen en de studenten vertrouwen te geven. Als de stu¬dente dezelfde fout blijft maken geeft hij aan: ,,Fouten maken is menselijk. Maar het heeft veel te maken met concentratie. Je mag de concentratie niet laten verslappen. Je moet de moeilijke noot tijdens het oefenen aanvallen, net zolang tot de noot gewoon is, net als al die ander noten." Vervolgens richt" hij zich tot de omstanders. "Je moet voortdurend blijven oefenen. Maar oefenen moet geen vicieuze cirkel zijn, het moet een spiraal van ontwikkeling zijn."

De Professor of Flute van het Royal Northern College of Music in Engeland geniet van het werken van de studenten uit verschillende culturen. ,,De culturele verschillen zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de persoon. We zijn allemaal mensen. Ik geniet er van om hen te motiveren. De studenten krijgen niet alleen les in het spelen op een fluit, maar ook in hun ontwikkeling als mens. En als ze het beste uit hun zelf halen, het proces begrijpen, open staan voor nieuwe ideeën en zichzelf ontwikkelen, kan het ook leerzaam zijn voor mijzelf."
Boustany geniet volop in Grolloo.

"Grolloo is één van de belangrijkste plaatsen in de fluitwereld. Dat komt door Eva. Haar innovaties zijn zo belangrijk geweest. Het is dan ook meer dan terecht dat ze de Lifetime Achievement Award heeft gekregen. De waardering verdient ze, maar dat moet wel voortgezet worden. Haar fluiten moeten gekocht worden, waardoor de ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Als fluitisten de populaire standaard fluiten blijven aanschaffen stoppen de innovatieve ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hebben met het Kingmasystem te maken. Men mag hier best trots op haar zijn."

• De groep studenten die deelnamen aan Flute Sesions 4 in Grolloo. (foto: Bertus Reinders)

 


DE SCHAKEL  Wednesday, August 29, 2018  (Wrtitten by Henry Koops - Translated by J-Sketch)

Flutists develop their performance and skills in Grolloo

GROLLOO – Everywhere in Grolloo the sound of different flutes wasn’t easy to miss last week. Participants in Grolloo Flute Session 4 practiced at various places in the village. The 23 students from all over the world prepared for the lessons from coaches Ian Clark, Wissam Boustany and Matthias Ziegler. They teached them certain tips & tricks to play the flute. The lessons provided the knowledge, on top of their own, that they could use for the concerts that were given from Friday to Sunday in the church of Grolloo.

Flutemaker Eva Kingma from Grolloo is co-organizer of the event in her village. She does it together with Matthias Ziegler who came up with the idea a few years ago and a lot of volunteers from the village. ,, It is fantastic. It is a very nice group. We have seven participants more than last time, "says Kingma,"It's nice to see them working together, they've never met, and it's nice to see how they support each other after a while, some are, if they come here, scared to play. They come in like frightened birds, but in a few days, partly because of the enthusiastic teachers, they open up completely." Kingma is pleased that the residents of the village have embraced the event. “Four years ago there was a somewhat cautious attitude. Now they are queuing to give shelter to the students,"says Kingma, who ensures that the local hotel or B&B’s do not miss out on customers.
But for a poor student like Chloé Cuttez, a free shelter is a godsend. The 25-year-old Française is in Grolloo for the second time. Thanks to the help of the inhabitants and some sponsorship, she can still participate in the festival.

• Students from all over the world have come together in Grolloo to play together and develop their flute skills. (foto: Bertus Reinders)

"The inhabitants of Grolloo are great," she says. "They are not superficial, but very interested in me as a person. They are very interested in me. They take good care of me these days. "The French flutist, who has been playing flute since she was seven, also enjoys the cooperation with her fellow students and the lessons of the three teachers." I received very good advice on my technique and play. It is also nice to exchange experiences with the other students, and the contact with the audience is also very pleasant, it is a pleasure to play here, to play your instrument and with great music. It's great to see Eva's workshop, so you get an insight into how my instrument is built, I love it here and I've made many friends."

A bit further on, coach Wissam Boustany takes on another one of the students. He alternates a strict approach with humor. He tries to take away the fear and give the students more confidence. If the student continues to make the same mistake, he says: "Making mistakes is human. But it has a lot to do with concentration. You cannot lose the concentration. You have to attack the difficult notes while practicing, just as long as the note is normal, just like all those other notes." He then turns to the bystanders. "You have to keep practicing constantly, but practicing should not be a vicious circle, it has to be a spiral of development."

The Professor of Flute at the Royal Northern College of Music in England enjoys working with students from different cultures. "The cultural differences are not that important. It's about the person. We are all people. I enjoy motivating them. Students are taught not only in playing on a flute, but also in their development as a human being. And if they get the best out of themselves, understand the process, be open to new ideas and develop themselves, it can also be instructive for myself. " Boustany is fully enjoying Grolloo.

"Grolloo is one of the most important places in the flute world, because of Eva, her innovations have been so important, and it is more than right that she has been awarded the Lifetime Achievement Award, she has to be appreciated. Her flutes have to be bought, so that the developments can continue. When flutists continue to purchase the popular standard flutes, the innovative developments stop, these developments have to do with the Kingmasystem, and people should be very proud of this. "

• The group of students who participated in Flute Sesions 4 in Grolloo. (photo: Bertus Reinders)


schema publiek

20180824 poster GFS

Master Classes bijwonen?

Dat kan!

2017 Grolloo Flute Sessions 047Er wordt op 22, 23, 24, 25 en 26 augustus druk geoefend in Het Markehuis. Er vindt ook terugkoppeling plaats door middel van videobeelden. Vindt u het interessant om eens te zien en te horen hoe dit alles in zijn werk gaat? Op woensdag tot en met zondag kan dit van 11:00 tot 12:30 uur en van 16:00 tot 17:30 uur in Het Markehuis. De toegang is gratis. Er is slechts een voorwaarde: het publiek wordt geacht te luisteren, opdat de lessen gewoon door kunnen gaan.


WAT CURSISTEN ZEGGEN

Meadhbh O'Rourke
Flute Irish Tin-whistle
Dublin Ierland

Meadhbh ORourkeQuote van Meadhbh O’Rourke uit Ierland

"I attended Grolloo Flute course two years ago and came away with so much information and inspiration. Now that I've had time to work on my flute playing, I'm looking forward to returning, with the hope of getting even more out of it!".

"Ik heb twee jaar geleden de cursus Grolloo Flute gevolgd en ben met zoveel informatie en inspiratie weggegaan. Nu ik tijd heb gehad om aan mijn fluitspel te werken, kijk ik er naar uit om terug te keren, in de hoop er nog meer uit te halen!".


Demi Stevens
USA

Demi StevensQuote van Demi Stevens

"My first visit to Grolloo was magical. Not only were the instructors and fellow students of the highest caliber, but the whole community welcomed us.
A perfect setting to re-connect with your musical passion!"

"Mijn eerste bezoek aan Grolloo was magisch. Niet alleen waren de instructeurs en medestudenten van het hoogste niveau, maar de hele gemeenschap verwelkomde ons.
Een perfecte setting om opnieuw verbinding te maken met je muzikale passie! "


Elin Torkildsen
Noorwegen

Elin TorkildsenQuote van Elin Torkildsen uit Noorwegen:

"This year is my second visit to Grolloo flute sessions. I think it is a unique festival with three great teachers and it is located in the idyllic town of Grolloo. One gets to know other flutists from all over the world, and the connection with the local audience gives the experience a pleasant aspect.

I am looking forward to Grolloo flute sessions 2018!"

"Dit jaar is mijn tweede bezoek aan de fluitsessies van Grolloo. Ik denk dat het een uniek festival is met drie geweldige leraren en het is gelegen in het idyllische dorpje Grolloo. Je leert andere fluitisten van over de hele wereld kennen en de band met het lokale publiek geeft de ervaring een aangenaam aspect.

Ik kijk uit naar Grolloo fluitsessies 2018!"

Volg ons op Facebook. www.grollooflute.com en www.grolloo.com


Interviews RTV Drenthe Radio en TV

logo RTVDrentheErwin Kikkers 2018

Luister hier naar het interview door Erwin Kikkers

Uitgezonden tussen 7 en 9 uur op woensdag 22 augustus 2018

 


Ineke Kemper 2018Om 11 uur stond de TV-ploeg van RTV Drenteh op de stoep. Ineke Kemper deed de interviews

Kijk hier naar de beelden!

Hieronder het verslag. Bron RTV Drenthe

Als je de komende dagen door Grolloo loopt, is de kans groot dat je het geluid van fluiten hoort. In het dorp vindt vanaf vandaag tot en met zondag voor de vierde keer de Grolloo Flute Sessions plaats.

23 cursisten van over de hele wereld verzamelen zich om beter te worden in het bespelen van de fluit. De coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias Ziegler nemen hen bij de hand en leren hen de fijne kneepjes van het fluitvak.

'Hier moeten we wat gaan doen'
Eva Kingma is medeorganisator van het festival. Onlangs kreeg zij in Orlando de Lifetime Achievement Award uitgereikt voor het maken van unieke alt-, bas-, en contrabasfluiten. "Het festival was een idee van Matthias Ziegler, een fluitist uit Zwitsersland, met wie ik al lang samenwerk. Hij is de gangmaker van het evenement", zegt Kingma.

Lees ook: Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op

"Ik ontwerp speciale instrumenten voor hem en dat kan alleen als hij ook in de werkplaats is. Vervolgens zei hij dat Grolloo zo'n geweldig dorp is dat we hier meer moeten gaan doen", legt ze uit. "We zijn toen een experiment begonnen en dat was een enorm succes. Het werd zo goed ontvangen. Daarom zijn we doorgegaan en dat blijven we doen."

Ziegler is blij dat hij met Boustany en Clark met de leerlingen aan de slag kan gaan. "We benaderen ze alle drie vanuit een andere hoek. We zijn heel verschillende persoonlijkheden, maar ook erg goede vrienden."

'Samen pad bewandelen'
Volgens de docent hebben de cursisten in Grolloo een hoog niveau. "Ze willen allemaal professionele muzikanten worden. Het is fascinerend om samen met hen het pad daarnaartoe te bewandelen. Ze weten wat ze willen en dat is erg belangrijk. Wij helpen hen daarbij door adviezen te geven", zegt Ziegler, die eraan toevoegt verliefd te zijn op Grolloo. "Toen we hier kwamen dachten we meteen 'de grootte van dit dorp is perfect om dit te organiseren'."

Slaapplek voor leerlingen
Wat meehelpt bij het evenement, is dat het dorp graag meewerkt, zegt Kingma. De leerlingen die arriveren moeten ergens slapen, maar dat is geen probleem. "We hebben een paar bed & breakfasts hier. Als die vol zitten, zijn er gelukkig genoeg mensen die gratis een bed aanbieden. Die vinden het fantastisch om hen te ontvangen."

Eerder waren de masterclasses alleen te bezoeken voor de mensen van de gastgezinnen. Dat is veranderd. "De coaches vonden het leuk om er meer publiek bij te betrekken. Daarom kan iedereen nu gratis komen kijken. Het zijn lessen, maar dus ook kleine concerten", besluit Kingma.


Interview Eva Kingma door Hans Haffmans op NPO4

Hans Haffmans NPO4Het is maandag 20 augustus 2018. We luisteren naar NPO4.Podium NTR met als presentator Hans Haffmans. Tegen de klok van half zes op deze middag heeft hij Eva Kingma aan de telefoon. Onderwerp van gesprek is de uitreiking van de Lifetime Achievement Award.

Luiter door op het logo van NPO4 te klikken.logo radio4


Eva Kingma krijgt Lifetime Achievement Award

Prijswinnaars LTAA NFA 2018 by Patricia Nagle

 

Persbericht van de NFA op 19 juni 2018

vrij vertaald in het Nederlands

logo NFADe National Flute Association is verheugd aan te kondigen dat Eva Kingma de Lifetime Achievement Award 2018 heeft ontvangen, uitgereikt aan een persoon die heeft geïnspireerd en bijgedragen aan de vooruitgang en kennis van het fluit- en fluitspel. De prijs wordt op de 46e Annual National Flute Association Convention gepresenteerd, 9-12 augustus 2018, in Orlando.
Bezoek nfaonline.org/Annual-Convention.

Eva Kingma is een wereldberoemde instrumentmaker die gespecialiseerd is in lage fluiten, zoals de alt, bas en contrabas. Haar talrijke innovaties op deze instrumenten hebben het voor een groeiend aantal fluitisten mogelijk gemaakt om ze te adopteren en te gebruiken voor solo- en ensemblewerk. Haar beroemdste product is het Kingma-systeem, dat twee belangrijke voordelen heeft: de regularisatie van kwarttoonverdeling en versterking van de capaciteit van de fluit voor multiphonics, of de mogelijkheid om meerdere noten tegelijk te spelen.

"Ik ben volledig overweldigd en ongelooflijk vereerd om de Lifetime Achievement Award te ontvangen," zei Eva Kingma. "Deze eer geeft me de brandstof om door te gaan met wat ik heb gedaan. Dank aan alle mensen bij de NFA die dit mogelijk hebben gemaakt! "

"Eva Kingma heeft een revolutie teweeggebracht in de wereld van lage fluiten met haar innovatieve ontwerpen en nauwkeurig vakmanschap, "zei Kyle Dzapo, NFA President. "Haar werk heeft de verbeelding van artiesten en componisten over de hele wereld gevoed en de National Flute Association is erg enthousiast haar te belonen met een Lifetime Achievement Award op onze 2018-conventie in Orlando. "

Het Kingma-systeem is gebaseerd op de Boehm-systeemfluit, maar gebruikt extra toetsen, waaronder een C # trill key, en haar gepatenteerde key-on-key-systeem, om fluitisten in staat te stellen alle twaalf kwartnoten te spelen met consistentie en duidelijkheid. De mogelijkheid om eerder sleutels met gesloten gaten te ventileren, leidt ook tot meer toonhoogteregeling door het vermogen van de speler om intonatie te veranderen en te verbeteren. Deze ontwikkelingen hebben nieuwe wegen geopend voor zowel fluitisten als componisten.

Kingma Flutes is in de vroege jaren vijftig, kort na de Tweede Wereldoorlog, in Nederland ontstaan. Een tekort aan blaasinstrumenten leidde er toe dat Dirk Kuiper, de tweede fluitist in het Concertgebouworkest van Amsterdam, om een klein bedrijf op te richten om aan de vraag naar nieuwe fluiten te voldoen. In 1975 sloot Eva Kingma zich aan bij Kuiper, later nam zij het bedrijf over in 1981. Sinds 1988 is het bedrijf gevestigd in het dorp Grolloo in het noorden van Nederland.

De eerste Altfluit van het Kingma-systeem ontstond in 1991. In 1993 creëerde Kingma ook een Kingma Systeem C-fluit in samenwerking met Bickford Brannen, maar heeft sindsdien gekozen om zich te concentreren op lage fluiten, die allemaal beschikbaar zijn met het Kingma-systeem. Door haar werk heeft Kingma vaak samengewerkt met andere fluitenmakers en klanten, hier deed ze inspiratie en ideeën op voor het maken van haar fluiten.

Kingma zei: "Ik had het grote voorrecht om samen te werken met een aantal fantastische fluitenmakers zoals Albert Cooper en Bickford Brannen en fluitisten die me eindeloze inspiratie gaven om mijn innovaties voort te zetten. Het openen van deuren voor fluitisten en componisten is een prachtig proces. Ik heb het nooit gerealiseerd dat het wereldwijd zo'n grote impact had."

Deze coöperatieve en persoonlijke aanpak heeft haar ook geholpen om extra aandacht te besteden aan de ergonomie van haar instrumenten. Kingma heeft hard gewerkt om toetsen zo te positioneren dat de handposities zo comfortabel mogelijk zijn. Dit levert de fluitisten meer behendigheid en uithoudingsvermogen op tijdens de uitvoering.

Kingma is van plan om haar focus op lage fluiten voort te zetten en zal binnenkort beginnen aan haar eerste dubbele contrabasfluit.

"Ik zal op minst drie reïncarnaties nodig hebben, wil ik al mijn ideeën uitwerken,” zei ze.

Over de NFA
Sinds haar begin in 1972 is de NFA gegroeid de grootste fluit organisatie in de wereld, met meer dan 4000 leden in 50 landen. Haar jaarlijkse conventie omvat 19 wedstrijden, veel met contant geld prijzen. De NFA heeft tientallen grote werken voor fluit, piccolo, en kamerensemble in beheer en verstrekt opleidings- en excelentbeurzen voor fluitisten van alle leeftijden en vanuit landen wereldwijd. Haar 40-jarige lid tijdschrift is De Fluitist en verschijnt eens per kwartaal. Bezoek nfaonline.org.

 

Download original pressrelease in English

Persbericht d.d. 27 juli 2018 NFA LAA

t.b.v. lokale media

GROLLOO/ORLANDO Terwijl Grolloo zich voorbereidt op het vierde Grolloo Flute Festival, mag Eva Kingma, de fluitenbower op basis waarvan de Grolloo Flute Sessions ooit zijn ontstaan, op 11 augustus een bijzondere prijs in ontvangst nemen in Orlando, Florida USA. Zij krijgt de NFA Lifetime Achievement Award, de hoogste onderscheiding binnen de fluitwereld.

De prijs wordt doorgaans uitgereikt aan fluitisten: Kingma is de derde fluitbouwer die deze prijs krijgt. En dat is een grote eer. "Het is fantastisch, dit had ik niet verwacht."

Kingma wordt door de jury geroemd om haar innovatieve werk en wat daar uit voortgekomen is. Ze maakt fluiten die lage tonen kunnen spelen, en daar was nauwelijks muziek voor. Die muziek is er door de fluiten van Kingma nu wel gekomen.

Eva Kingma is een wereldberoemde instrumentmaker die gespecialiseerd is in lage fluiten. Haar grootste innovatie, het Kingma-systeem, omvat zes extra toetsen die de fluitist helpen om de sonoriteit en nauwkeurigheid van kwarttoonverdeling in alle registers te regulariseren en versterking van de capaciteit van de fluit voor multiphonics, of de mogelijkheid om meerdere noten tegelijk te spelen.

Haar innovaties hebben de verbeelding van componisten en artiesten aangewakkerd, terwijl ze ook veel van de ergonomische uitdagingen van het bespelen van de instrumenten heeft opgelost. Kingma's werkplaats bevindt zich in het centrum van Grolloo.

Eva Kingma is deze week (33) in Orlando, daarna naar Londen, waar de beurs speciaal voor haar een week is verplaatst. Dan snel terug naar Grolloo om cursisten en coaches te ontvangen voor de Grolloo Flute Sessions.

Persbericht d.d. 27 juli 2018 Grolloo Flute Festival

t.b.v. lokale media

Grolloo Flute Festival  Van 22 tot en met 26 augustus vindt in Grolloo voor de vierde keer Grolloo Flute Sessions plaats. Tijdens deze week gaan ruim twintig cursisten van over de hele wereld in Grolloo werken aan het spelen op hun dwarsfluit. Zo kunnen ze hun kennis en kunde analyseren en ontwikkelen. Dit alles in een open atmosfeer, met respect voor elkaar en in een omgeving waar je nieuwsgierig gaat worden naar wat er allemaal nog meer mogelijk is. En dat allemaal onder de leiding van bevlogen coaches.

Een bijzondere week voor Grolloo. Wanneer je overdag of ’s avonds door de straten wandelt, hoor je oefenende cursisten. Hotel, B&B’s zitten vol en veel studenten worden ondergebracht bij gastgezinnen. Dagelijks wordt er geoefend in de zalen van Het Markehuis. Deze oefensessies zijn bij te wonen. Optredens worden verzorgd in de vorm van huisconcerten, maar voor het grote publiek treden coaches en studenten drie avonden op in de sfeervolle kerk te Grolloo.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.grollooflute.com (Engels) of www.grolloo.com voor een schema (Nederlands).

U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijzondere concerten op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus in de fraaie kleine kerk te Grolloo. Aanvang 20:00 uur. Entree € 10,00. Elke avond is er een ander programma en er is geen voorverkoop.

 

 

Unieke fluiten leveren Eva Kingma prestigieuze award op 

rtvdrenthe

Bron: RTV Drenthe

GROLLOO - Fluitisten van heinde en verre laten hun instrument maken door de handen van Eva Kingma uit Grolloo. Gisteren ontving zij voor haar creaties de Lifetime Achievement Award in het Amerikaanse Orlando.

Deze prijs wordt toegekend aan iemand die met zijn of haar carrière een grote bijdrage levert aan de muzieksector. De uitreiking van de prijs gebeurde tijdens de grootste internationale fluitenbeurs. Daar verzamelen zich professionele fluitisten, fluitenbouwers en fluitenbedrijven over de hele wereld. "Daar werd de award met veel bombarie aan mij uitgereikt. Het was fantastisch, echt fantastisch", memoreert Kingma.

Eva Kingma uit Grolloo maakt fluiten voor over de hele wereld foto RTV Drenthe

Foto RTV Drenthe

Hoogste op vakgebied

Een jaar geleden wist zij al dat ze de prestigieuze prijs had gewonnen. "Dat was zo overdonderend dat ik dacht, na een jaar is het vast allemaal wel gezakt. Maar nu heb ik het gevoel dat ik er nog een jaar aan moet wennen. Want dit is toch het hoogste wat er in mijn vakgebied valt te winnen."

Kingma werkt in Grolloo aan haar fluiten. "Een fantastisch dorp, met veel activiteit op muziekgebied. Het is geweldig dat mijn werk dat ik daar maak Orlando weet te bereiken."

De gelauwerde instrumentenmaker maakt 43 jaar fluiten. Begin jaren '90 begon ze met het bezoeken van de beurzen, al was ze bang dat dit een verlammend effect op haar creativiteit zou hebben. "Collega's haalden me over en al snel bleek dat het een goed besluit was. Het is erg fijn om met anderen te praten over het vak." Daarna is ze het evenement blijven bezoeken. Door heel Amerika, waar het ieder jaar in een andere plaats gehouden wordt.

Alles op bestelling

Kingma specialiseert zich in fluiten met lagere tonen, zoals de alt-, bas-, en contrabasfluiten. In de loop der jaren is ze zich beginnen te onderscheiden van fluiten uit de rest van de wereld. "Mensen weten de 'lage' fluiten in Grolloo heel goed te vinden. Ik maak alles op bestelling. Muzikanten komen van heinde en verre om daar hun instrument te halen of uit te proberen. Afstand blijkt dan niet uit te maken. Dat vind ik heel bijzonder."

Volgens de vakjury zijn de fluiten van Kingma de beste instrumenten in haar categorie. Geïnteresseerden kunnen ze krijgen zoals ze willen, zegt de inwoonster van Grolloo. "Ik maak ze voor grote handen, kleine handen, voor jazz, improvisatie, klassieke muziek, noem maar op. Daarom zijn ze uniek." En ook qua geluid onderscheiden de fluiten zich, zegt Kingma. "Op de beurzen zie je veel werk uit China. Dat ziet er mooi uit, maar ze missen iets in het geluid. Het is meer massaproductie. Daar wil ik niet aan meedoen."

Terug naar Grolloo

Als je een instrument van de hand van Kingma wilt hebben moet je wel minimaal een jaar geduld hebben. "Gelukkig knapt daar niemand op af."

Kingma kijkt ernaar uit om straks weer terug te vliegen naar het rustieke Grolloo. "Dat is toch wel fijn na dit enorme circus. Je zit hier toch met vijfhonderd tot duizend fluitisten die zitten te spelen." Lang van de Drentse rust kan ze niet genieten. Over een week vertrekt ze naar Engeland, waar haar prijs gevierd wordt op een fluitenbeurs. "Een soort hommage aan mijn werk."

Als dat achter de rug is, vinden er in haar woonplaats fluitfestiviteiten plaats. Dan begint het Grolloo Fluit Festival. "Fluitisten over de hele wereld komen om masterclasses en lessen te geven. Plus twee grote muzikanten uit Engeland en Zwitserland, plus twee pianisten gaan er de boel op z'n kop zetten. Ik kijk daar enorm naar uit."

 

Hans Haffmans

DE SCHAKEL

Woensdag 29 augustus 2018

Fluitisten ontwikkelen in Grolloo hun spel en zichzelf

 

GROLLOO - Overal in Grolloo klonken de afgelopen week de klanken van flui­ten. Deelnemers aan Grolloo Flute Session 4 oefenden op diverse plaatsen in het dorp. De 23 cursisten van over de hele wereld bereidden zich voor op de lessen van de coaches Ian Clark, Wissam Boustany en Matthias ZiegIer. Ze namen hen bij de hand om de fijne kneepjes van het fluitvak te leren. Het geleerde en hun basiskennis konden ze gebruiken voor de concerten die van vrijdag tot en met zondag werden gegeven in de kerk van Grolloo.

Fluitbouwster Eva Kingma uit Grolloo is mede-organisator van het evenement in haar dorp. Ze doet het samen met Matthias Ziegler die enkele jaren geleden met het idee kwam en heel veel vrijwilligers uit het dorp. ,,Het loopt fantastisch. Het is een hele leuke groep. We hebben zeven deelnemers dan de vorige keer", zegt Kingma. ,,Het is mooi om hen te zien samenwerken. Ze hebben elkaar nog nooit ontmoet en het is mooi om te zien hoe ze elkaar na een tijdje ondersteunen. Sommige hebben, als ze hier aankomen, vrees 'om te spelen. Ze komen als angstige vogeltjes binnen, maar ontdooien binnen een paar dagen mede door de enthousiaste docenten. Ze breken helemaal open." Kingma is blij dat de inwoners van het dorp het evenement hebben omarmd. Vier jaar geleden was er nog een wat afwachtende houding. Nu staat men in de rij om de studenten onderdak te geven", aldus Kingma die er wel voor waakt dat de lokale horeca geen klanten misloopt.

Maar voor een arme studente als Chloé Cuttez is een gratis onderkomen een uitkomst. De 25-jarige Française is voor de tweede keer in Grolloo. Door de hulp van de inwoners en wat sponsoring kan ze toch aan het festival deelnemen.

• Studenten uit de hele wereld zijn in Grolloo samengekomen om samen te spelen en hun fluitspel te ontwikkelen. (joto: Bertus Reinders)

,,De inwoners van Grolloo zijn geweldig", zegt ze. "Ze zijn niet oppervlakkig, maar erg geïnteresseerd in mij als persoon. Ze hebben veel belangstelling voor mij. Ze zorgen deze dagen goed voor mij." De Franse fluitiste, die al sinds haar zevende fluit speelt, geniet ook van de samenwerking met haar medestudenten en de lessen van de drie docenten. ,,Ik heb zeer goede adviezen gekregen om mijn techniek en spel te verbeteren. Ook is het fijn om ervaringen uit te wisselen met de andere studenten. En het contact met het publiek is ook erg prettig. Het is een feest om hier te spelen, met je instrument en met muziek bezig te zijn. Ook vond ik het geweldig om de werkplaats van Eva te zien. Je krijgt dan ook inzicht in hoe mijn instrument is gebouwd. Ik vind het hier geweldig en heb veel vrienden gemaakt."

Even verder op neemt coach Wissam Boustany een van de andere studenten onder handen. Een strenge benadering wisselt hij af met humor. Het probeert de angst weg te nemen en de studenten vertrouwen te geven. Als de stu­dente dezelfde fout blijft maken geeft hij aan: ,,Fouten maken is menselijk. Maar het heeft veel te maken met concentratie. Je mag de concentratie niet laten verslappen. Je moet de moeilijke noot tijdens het oefenen aanvallen, net zolang tot de noot gewoon is, net als al die ander noten." Vervolgens richt" hij zich tot de omstanders. "Je moet voortdurend blijven oefenen. Maar oefenen moet geen vicieuze cirkel zijn, het moet een spiraal van ontwikkeling zijn."

De Professor of Flute van het Royal Northern College of Music in Engeland geniet van het werken van de studenten uit verschillende culturen. ,,De culturele verschillen zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de persoon. We zijn allemaal mensen. Ik geniet er van om hen te motiveren. De studenten krijgen niet alleen les in het spelen op een fluit, maar ook in hun ontwikkeling als mens. En als ze het beste uit hun zelf halen, het proces begrijpen, open staan voor nieuwe ideeën en zichzelf ontwikkelen, kan het ook leerzaam zijn voor mijzelf."

Boustany geniet volop in Grolloo.

 

 

"Grolloo is één van de belangrijkste plaatsen in de fluitwereld. Dat komt door Eva. Haar innovaties zijn zo belangrijk geweest. Het is dan ook meer dan terecht dat ze de Lifetime Achievement Award heeft gekregen. De waardering verdient ze, maar dat moet wel voortgezet worden. Haar fluiten moeten gekocht worden, waardoor de ontwikkelingen doorgezet kunnen worden. Als fluitisten de populaire standaard fluiten blijven aanschaffen stoppen de innovatieve ontwikkelingen. Die ontwikkelingen hebben met het Kingmasystem te maken. Men mag hier best trots op haar zijn."

 

• De groep studenten die deelnamen aan Flute Sesions 4 in Grolloo. (foto: Bertus Reinders)

 

logoevenveen

 

 

 

Bestuurssamestelling en contactinformatie

schaatser

  • Voorzitter: Bert van Esch
  • Secretaresse: Christina de Vries
  • Penningemeester: Jan Schrotenboer
  • Contactpersoon: C.J. de Vries,
  • Tel.: 0592-501204
  • E-mail: evenveen(at)grolloo.com

 


DE VERENIGING

Na enkele nachten strenge vorst kunt u genieten
van onze natuurijsbaan.
Schitterend gelegen aan de rand van het dorp Grolloo,
kunt u dan uw baantjes schaatsen.
Tijdens activiteiten en op de woensdagmiddagen kunt u
voor versnaperingen terrecht in de kantine.
De kantine is verwarmd.
De noodzakelijke sanitaire voorzieningen zijn aanwezig.
's Avonds is de baan verlicht.
Voor een muziekje op de achtergrond wordt gezorgd.

De Boermarke Grolloo

boerhoornDe Boermarke is in Drenthe een oud begrip, en dateert uit vroegere jaren toen de landerijen bij een dorp nog gemeenschappelijk bezit waren, die door de Boermarke werden beheerd. De opdeling van de Boermarke Grolloo heeft plaats gehad in 1859, wat betekende dat er een overgang was van gemeenschappelijk naar particulier grondbezit. Hierdoor veranderden de taken van de Boermarke. Het bestuur van de Boermarke bestaat uit 3 volmachten. De Boermarke is in het bezit van een "boerhoorn". Hier werd vroeger veel op geblazen ter aankondiging van boerwerken. Het werk van de Boermarke bestaat tegenwoordig in hoofdzaak uit:

  • Het verhuren van het jachtveld.
  • Het verhuren van een veewagen.

Uit de geldmiddelen zijn voorheen vaak schenkingen en bijdragen gedaan aan algemene voorzieningen in het dorp, zoals o.a. verharding van wegen, aanleg van het sportveld, het Markehuis, de restauratie van de kerk e.d. Tegenwoordig worden de opbrengsten hoofdzakelijk uitgekeerd aan de grondeigenaren. De Boermarke is ook in het bezit van enkele oude films. ledere 10 jaar wordt er in opdracht van de Boermarke een film gemaakt over het boermarkegebied.

Dossiernummer: DRE00013 uit het Rechtspersonenregister

Genootschap:

Boermarke

Statutair:

- Naam:

Grolloo

- Plaats:

Grolloo

- Land:

Nederland


Handelsnaam:

Grolloo

Datum inschrijving:

01-03-2004

Laatste mutatie:

27-04-2004

Correspondentieadres:

Vredenheim 12, 9445 XH   Vredenheim

Telefoon:

0592-501317

Fax:

-

E-mail:

boermarke(apestaartje)grolloo.org

Website:

http://www.grolloo.com/verenigingen/boermarke

Activiteiten:

-

Historie:

-

 

Aanduiding "bestuurder":
  Het Burgelijk Wetboek, boek 2, over rechtspersonen, noemt slechts de term   "bestuurder" voor een functionaris, die bevoegd is ofwel   zelfstandig, danwel gezamenlijk met de andere bestuurders, bevoegd.
  In het geval van de Boermarke, op grond van het oude landrecht van   "d´Olde Lantschap", heet een dergelijke bestuurder: de "volmacht".   Het collectief van gezamenlijk bevoegde bestuurders van een Boermarke heet   van oudsher de   "volmachten".


De volmachten van deze Boermarke zijn:

 

Naam:

Ebbinge

Voorna(a)m(en):

Roelof

Adres:

Amerweg 48, 9444 TG Grolloo

Geboortedatum, -plaats:

07-07-1961, Beilen

Functie:

voorzitter

Datum in functie treding:

01-01-2004

Bevoegdheid:

bestuurder, gezamenlijk   bevoegd met andere bestuurders

 

Naam:

Reinders

Voorna(a)m(en):

Jan

Adres:

Vredenheim 12, 9445 XH   Vredenheim

Geboortedatum, -plaats:

09-04-1961, Rolde

Functie:

secretaris/penningmeester

Verenigingen uit Grolloo

Grolloo, een dorp met een bloeiend verenigingsleven

U ziet dat u een keuze hebt uit een keur van verenigingen. Verenigingen die er voor zorgen dat er altijd wel iets te doen is in het dorp. We hebben van alles wat, dus wat dat betreft moet er haast altijd wel een vereniging zijn waar u mee te maken krijgt of waar u bij betrokken wilt zijn. De verenigingen werken samen in Grolloo Totaal en als zodanig ook mee aan deze website.

Sommige verenigingen hebben een eigen website en domeinnaam, andere maken gebruik van www.grolloo.com om te laten zien wie ze zijn en wat ze doen.

Spelgroep "De Pol"


Opgericht in 1973 door de toenmalige dominee van Grolloo Ds. Tuininga. Van oudsher was op camping de Berenkuil, een voormalig landgoed, een openluchttheater. Men vond dat daar ook wel een gepast gebruik door de dorpelingen van gemaakt kon worden. Al spoedig was er een groep van zo'n 25 personen bijeen, de Spelgroep was geboren.


Aanvankelijk werden stukken van verschillende aard gebracht doch in de loop der tijd werden het vooral blijspelen.


Van maart tot aan de zomer wordt er gerepeteerd. Vlak voor of na de zomervakantie wordt er tweemaal gespeeld.


De groep kent geen formele organisatie. Er is een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Alle besluiten worden gezamenlijk genomen. Aan alle activiteiten wordt door zoveel mogelijk groepsleden bijgedragen. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering.


Hebt u zin om mee te doen meldt u zich dan aan bij het bestuur. (zie secretariatenlijst onder "Downloads".)

Welzijn Ouderen Grolloo en omstreken

Duo Hollander op bezoek bij Welzijn Ouderen

image28 mei 2014 - Een avondje Nederlandstalige muziek van Duo Hollander bepaalde de slotavond van Welzijn Ouderen. Wanneer we het plezier van de gezichten mogen aflezen is dit heel goed in de smaak gevallen. De avond werd aangeboden door de Vereniging voor Volksvermaken, die op deze wijze deze doelgroep wil bedanken. Velen zijn namelijk trouwe donateurs en Volksvermaken kan zo ook voor deze groep iets organiseren. In een wereld waar andere subsidies wegvallen is dit een uitkomst. 

Klik op de foto voor meer foto's van deze avond.


 

 

In september 1960 is de bejaardensoos Grolloo met 30 personen van start gegaan in de lagere school aan de Hoofdstraat. Dit was het begin van de activiteiten van nu.

In 1965 verhuisden we naar Het Markehuis. De soosavond wordt gehouden op de derde maandag van de maand.

Iedere woensdagmiddag is er kaarten voor zowel heren als dames. In 1987 zijn we gestart met koersbal. Momenteel wordt er op maandagmiddag gespeeld op twee matten door ongeveer 30 personen.

1995 was het jaar dat er een biljart werd aangeschaft. Woensdag- en donderdagmiddag kan hier gebruik van worden gemaakt.

Woensdagmiddag is er 1 uur gymen voor dames en heren.

In mei hebben we een middagexcursie in de buurt.

's Zomers maken we een dagtocht met de bus en in de nazomer een fietstocht.

Er zijn vele mogelijkheden voor ouderen om actief te blijven. Wilt u er gebruik van maken?

 

Kom een keertje langs in Het Markehuis.

De Pol 4

9444 XE Grolloo

tel. 0592 501307


Contact:
Welzijn Ouderen Grolloo e.o.

Voorzitter:

Henk Meems

Hoofdstraat 26

9444 PB  GROLLOO

Secretaris:

Hanny Nijmeijer-Van der Leij

Amerweg 14

9444 PD  GROLLOO

0592-501518

 

 

Motortoerclub “HBG”

logo hbgHBG staat voor Home Base Grolloo. Op initiatief van enkele inwoners van Grolloo is deze motorclub in 1993 opgericht. Onze leden komen niet alleen uit Grolloo, maar uit werkelijk alle uithoeken van onze mooie provincie. Dit heeft zeker te maken met het dorp Grolloo, dat toch een naam heeft in de provincie als een gezellig dorp, waar grote namen vandaan komen. In de motorsport was dat Egbert Streuer en in de muziekwereld niet te vergeten de Cuby & the Blizzards.

Dit is nu de plaats waar onze motortoerclub zijn thuisbasis heeft en waar wij allemaal op onze eigen manier van genieten. De leden organiseren verschillende activiteiten die verspreid over het jaar plaatsvinden. Zo staan er naast een feestavond ook een zestal toertochten gepland en een jaarlijks terugkerend motorweekend, meestal in Duitsland. Ook worden er van juni tot september zomeravondritten gereden, waarbij de route ter plekke wordt geregeld. Al deze activiteiten worden door de leden zelf verzorgd en georganiseerd, waardoor de binding met de club erg groot is.
De club staat voor gezelligheid èn plezier in het motorrijden, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten en verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag. Het uitvoeren van onze hobby, nl. het motorrijden, dient wel op een veilige manier te gebeuren en daarvoor is er een reglementen opgesteld, zodat ieder lid van de club weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Ons motto is: “samen uit, maar zeker samen thuis”. Iedereen die geïnteresseerd is in een lidmaatschap bij HBG of informatie wil kan contact opnemen met het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van HBG.

Sportvereniging Grolloo en Omstreken

SGO algemene informatie

logo SGO2017

De sportvereniging SGO is een omnivereniging, die haar leden de mogelijkheid wil bieden om, al dan niet in competitieverband, te gymnastieken, te turnen, te volleyballen en / of te voetballen. Tevens is er een loopgroep en wordt er aerobicles gegeven. Ook is er gelegenheid om zich aan te sluiten bij het recreatievolleybal. De vereniging is opgericht op 23 juni 1945.

Het bestuur van SGO stelt zich tot doel de sportbeleving voor al haar leden zo aantrekkelijk mogelijk te maken. In principe vinden alle trainingen en thuiswedstrijden voor het volleybal plaats in de sportzaal in het Markehuis in Grolloo. De jeugd voetbalt normaliter op zaterdag; de senioren spelen op zondag hun wedstrijden op het sportpark aan De Pol.

Voor het lidmaatschap betaalt men een vast bedrag. Aan meerdere sporten kan dan worden deelgenomen. Daar waar een sportbond bondskosten berekent dienen deze naast de contributie extra te worden betaald. Op de website van SGO worden de contributiebedragen en namen en adressen van bestuursleden, trainers en begeleiders vermeld. Verder treft men hier wedstrijdschema’s en nadere gegevens omtrent het reilen en zeilen binnen de sportvereniging aan.

Naast alle sportwedstrijden organiseert het bestuur diverse activiteiten als een volleybaltoernooi, snertloop, voetbaltoernooien, de tweejaarlijkse gymuitvoering en eens in de twee jaar een feestavond voor alle sponsoren en vrijwilligers. SGO streeft ernaar haar leden en niet-leden zoveel mogelijk via de digitale snelweg op de hoogte te houden van nieuws etc. Zo wordt men wekelijks van het verenigingsnieuws op de hoogte gehouden via het Sportblad, dat iedere dinsdag op de website wordt geplaatst. Hierin staan, naast de wedstrijdverslagen en uitslagen, ook mededelingen van de diverse andere verenigingen in het dorp. Daarnaast is SGO te volgen via Facebook. Mocht u geen internet of computer hebben, dan kunt u – tegen betaling – een uitdraai ontvangen van het sportblad. Dat wordt door leerlingen van OBS De Drift verspreid.

Kortom, SGO is een bloeiende en veelzijdige sportvereniging, waar inspanning en ontspanning hand in hand samen gaan.

Voor aanmelding als lid of voor nadere informatie kan men zich wenden tot de penningmeester of secretaris van de vereniging.

Meer informatie?

Ga naar de site van SGO www.sgogrolloo.nl

Over grolloo.com

Het aantal bezoekers op www.grolloo.com neemt nog steeds toe. Met bijna 42.000 bezoekers in 2016 mogen we heel tevreden zijn (een derde van dit aantal zien we in juli, de maand van het bluesfestival).

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie. Een deel van de verenigingen bezit een eigen website. De webmaster onderhoudt voor een aantal verenigingen hun webpagina.

Grolloo, een dorp waar nog reuring is. Grolloo is rijk aan verenigingen en gelukkig ook nog vele bedrijven. Op deze site veel informatie over deze verenigingen en hun vele activiteiten. Ook vindt u hier de bedrijven, gevestigd in en om Grolloo.

Onder de link "Downloads" kunt u b.v. de jaaragenda en de lijst met secretariaten van de verenigingen vinden.

Kijk ook eens onder "Activiteiten" of "Activiteitenkalender" voor nog meer informatie.